“โครงการวันวิทยาศาสตร์ และ Open House มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร”
-
วันที่เริ่มต้น 16/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6407108312   นางสาววันวิสาข์   สุดเสนาะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 40ชั่วโมง
6507107006   นางสาวอณิสา   บุญยม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 40ชั่วโมง
6507107010   นางสาวสุภาพร   หาการ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 40ชั่วโมง
6507108302   นายเฉลิมพงษ์   รุ่มจิตร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 40ชั่วโมง
6507108304   นายณัฐวุฒิ   หมื่นลาง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 40ชั่วโมง
6507108309   นายนันทกานต์   ปัจฉิมมา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 40ชั่วโมง
6507108312   นางสาวปนัดดา   ภูมิระวิ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 40ชั่วโมง
6507108313   นางสาวประกายทิพย์   เสียงเลิศ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 40ชั่วโมง
6507108316   นางสาวสุปรียา   ชูพูล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 40ชั่วโมง
6507108318   นางสาวอรวรรณ   สัสดีเหมาะ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 40ชั่วโมง
6507108319   นางสาวกนกพร   ลั่นคีรี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 40ชั่วโมง
6507108320   นางสาวประภัสศร   สอนเปีย : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 40ชั่วโมง
6507108323   นางสาวแสงตะวัน   กล้าหาญ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 40ชั่วโมง
6607101302   นายณัฐนันท์   แสงสีนิล : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 40ชั่วโมง
6607101305   นางสาวพรนภา   ขำจิตร : นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 40ชั่วโมง
6607103304   นายกัณณ์ณพิชญ์   จันทร์ตรี : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 40ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Organic University Green University และ Eco University ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน (SDGs) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยในลักษณะทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ที่จะก้าวไปด้วยกัน ถึงแม้บริบทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Organic University Green University และ Eco University ได้ในการพัฒนาและปรับปรุงทุกมิติให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุศิลปะ วัฒนธรรมในท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดการพัฒนาระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ที่มีหน้าที่ในการเปิดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทั้ง 4 ประการ โดยมีเป้าหมายเดียวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการก้าวไปสู่แม่โจ้ 100 ปีในปี พ.ศ 2578 อีก 12 ปีข้างหน้าที่จะเป็น Green University และ Eco University ต่อไป เป็นเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องก้าวไปพร้อม ๆ กันทั้ง 3 แห่ง และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้ผลิตบันทิตที่มีคุณภาพสู่สังคมได้มายาวนานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วไปในภาคใต้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่คลอบคลุมมากนัก
ดังนั้น จึงมีการดำเนิน“โครงการวันวิทยาศาสตร์ และ Open House มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร” โดยการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณจากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ที่ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่รองรับการเข้าศึกษาต่อจากนักเรียนมัธยมชั้นปีที่ 6 ที่จบการศึกษา และวิทยาลัยอาชีวะศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ ชุมชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการบริการวิชาการสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 180 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   147 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล