โครงการ Green economy for all ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 16/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสุูตรเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อมมีมติให้ดำเนินโครงการ Green Economy for All เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การจัดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักเศรษฐกิจสีเขียว โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การปฎิบัติจริงในชุมชน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการ Green Economy for All ขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 26 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ 5 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ หมู่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการบรรยายประสบการณ์และนำเยี่ยมชมการจัดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 31 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล