โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสานสัมพันธ์ ไทย-อินโดนีเซีย : สัมมนาออนไลน์หัวข้อ Can Technology Enhance Language Learning
Online Webinar : Can Technology Enhance Language Learning
วันที่เริ่มต้น 16/09/2566 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 16/09/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด Online 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะศิลปศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และได้มีกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบออนไลน์มาโดยตลอด เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ กิจกรรมอบรมภาษาไทยและอินโดนีเซียให้แก่นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและเห็นพ้องต้องกันในการยกระดับความร่วมมือไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูัและวัฒนธรรมในรูปแบบ Onsite เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพบปะ หารือกัน บุคลากรและนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์จะได้มีโอกาสเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและได้รับความรู้จากการทัศนศึกษาแหล่งความรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างชาวไทยและอินโดนีเซีย

ในการนี้ มหาวิทยาลัย Universitas PGRI Adi Buana Surabaya จะได้มาลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จะได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันเพื่อความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืนต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับนานาชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 25 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   13 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล