อบรมชี้แจงรายวิชาสหกิจศึกษา การจัดทำเรซูเม่และพอร์ตฟอลิโอในเบื้องต้น และกระบวนการยื่นคำร้อง

วันที่เริ่มต้น 19/07/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 19/07/2566 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้อง 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สหกิจศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาที่เน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต ได้บูรณาการความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนกับงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือประมาณ 16 สัปดาห์

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาและเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการ การเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆ ก่อนออกสหกิจศึกษา และมีแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาร่วมกับผู้อื่นในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ มารยาท บุคลิกภาพการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารในองค์กร การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ช่วยให้ปฏิบัติงานให้ราบรื่น ส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขมากขึ้น มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีสำหรับการพัฒนาตนเองเป็นผุู้ประกอบการในอนาคตได้

คณะศิลปศาสตร์จึงได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาบรรยายและฝึกอบรมให้นักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 290 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   114 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล