โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) : อบรมให้ความรู้ Excel
Co-0p Education Orientation
วันที่เริ่มต้น 05/08/2566 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 19/08/2566 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้อง 304 อาคารประเสริฐ ณ นคร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สหกิจศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ซึ่งจัดเป็นรายวิชาบังคับ โดยนักศึกษาจะไปปฎิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งในภาครัฐบาลและในภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานในอนาคต
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน คือ

1) การสัมนาเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในสถานประกอบการ (วัฒนธรรมองค์กรในสายงานบริการ และสายงานที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา มารยาทและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการทำงาน การชี้แจงข้อมูลเอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ หลังจากเริ่มฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา)
2) การอบรมให้ความรู้เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน (Excel) จำนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 39-38 คน จำนวน 3 ชั่วโมงต่อกลุ่ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 160 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   140 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล