โครงการ GE : Green Environment (8-12)

วันที่เริ่มต้น 13/09/2566 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 13/09/2566 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้อง105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่คณะศิลปศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งความหมายหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 เป็นหมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เป็นบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับสตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก เป็นบุคคลที่ดำรงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติกำเนิด ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถดำเนินการในลักษณะใด ๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 5 ข้อ โดยเน้นการศึกษาที่มั่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมสาระด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ภาษาในสัดส่วนที่เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น
ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ จึงได้วางแผนการจัดโครงการ GE : Green Environment เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมจิตสำนึกเกี่ยวสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบาย Green Office สำนักงานสีเขียว ผ่านกิจกรรมการสัมมนาและการประกวดต่าง ๆ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมในการประกวด เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล