โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University 2023 "กิจกรรมคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้"

วันที่เริ่มต้น 13/04/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 13/09/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้อง 201/1 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากสถิติผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ปี 2013-2022 มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีผลคะแนนการประเมินต่อไปเพิ่มขึ้นทุกปี ดังภาพที่ 1 แต่เมื่อแยกพิจารณาตามหมวดต่าง ๆ ของการประเมิน พบว่ามีตัวชี้วัดบางตัวชี้วัดที่คะแนนลดลง ดังภาพที่ 2 ทำให้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จากผลพิจารณาข้างต้นจึงก่อให้เกิดการตั้งค่าเป้าหมาย Green Ranking (คะแนน) และจัดทำแผนงบประมาณในการดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว ปี 2566-2570 ดังตารางที่ 1 ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มคะแนนผลการประเมินและคงรักษาผลคะแนนบางตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงไว้ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล