โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (ปฏิบัติงานฝ่ายการแข่งขันจรวดขวดน้ำ)

วันที่เริ่มต้น 17/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 19/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 เห็นชอบให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โดยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นประชาชน เยาวชนไทย ให้มีความตื่นตัว เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันมา เริ่มต้นในปี 2549 ซึ่งได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี ที่มีผลการจัดงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงหน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นได้ทราบถึงความสามารถ ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งชาวยกระตุ้นความสนใจและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาได้อย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้น ส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงถึงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงให้ท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ จึงได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 262 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   262 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล