โครงการเตรียมพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่เริ่มต้น 24/08/2566 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 24/08/2566 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สาขา/กอง ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการศึกษา ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการมีงานทำการประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร้จการสึกษาและยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้บริการแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ อย่างไรก็ตาม ส่วนที่สำคัญ ก่อนออกไปทำงานคือ การเรียนรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ โดยการเตรียมคนในด้านความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และบุคลิกภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพอิสระอีกทางเลือกหนึ่ง โดยมีกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมแนะแนวอาชีพเสริม ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพจึงได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมและแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล