โครงการเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการ New Gen สู่ธุรกิจ Starup ในยุค Next Normal (ToBiz Entrepreneur) : กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการ New Gen

วันที่เริ่มต้น 09/09/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/09/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด Co Maker Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ มีการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรฯ ได้วางเป้าหมายการเรียนรู้ของนักศึกษา 6 ข้อ ได้แก่ 1) เข้าใจศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและบริการ หลักการจัดการ และจริยธรรมทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2) ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้ 4) สามารถประเมินแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในอนาคต 5) สร้างแผนธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมได้ และ 6) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีจิตบริการ


ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เป็นชั้นปีที่ควรได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้และสมรรถนะของตนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรฯ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการ New Gen สู่ธุรกิจ Starup ในยุค Next Normal เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้ประกอบการในระดับผู้บริหารภาคธุรกิจจากหลากหลายบริษัท ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้แนวคิดจากมุมมองนักบริหารธุรกิจจริง อีกทั้งยังได้โอกาสในการแสดงศักยภาพผ่านกิจกรรม Pitching โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายบริษัทเข้ามาร่วมให้ข้อเสนอแนะ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในการออกแบบแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับโอกาสทางธุรกิจในยุค Next Normal ได้อย่างเท่าทัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   60 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล