เปิดโลกการเรียนรู้วิชาชีพบัญชี

วันที่เริ่มต้น 21/06/2566 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทางการบัญชี มีความเป็นนักปฏิบัติทางบัญชี บูรณาการศาสตร์ทางการบัญชีกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาด้านการเกษตร อีกทั้งเพื่อเน้นการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาการบัญชีให้เป็นผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี ที่มีทักษะและความสามารถในการทำงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความอดทน สู้งาน เมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายด้าน ได้แก่ งานด้านการทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี และงานบัญชีด้านอื่น ๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนั้น เพื่อให้การเข้าสู่วิชาชีพของบัณฑิตภายหลังการสำเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาและเป็นบุคลากรในวิชาชีพที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามความต้องการขององค์กร หลักสูตรจึงได้จัดให้มีโครงการนี้เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสร้างแรงจูงใจในการทำงานในสายวิชาชีพบัญชี โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในสายวิชาชีพทั้งบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพบัญชี และศิษย์เก่าที่ทำงานในสายวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ความรู้ และแนวทางในการเข้าสู่วิชาชีพ ทำให้นักศึกษาได้เตรียมตัวในการศึกษาในวิชาบังคับด้านวิชาชีพบัญชีในชั้นปีต่อไป และเข้าใจว่าวิชาบัญชีนั้น ทุกวิชามีความสำคัญอย่างไรในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีด้านที่ตนเองมุ่งหวังเมื่อสำเร็จการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล