โครงการนิทรรศการ คณะศิลปศาสตร์ (LA International day)
LA International day
วันที่เริ่มต้น 09/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 09/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6314102363   นายธาณุพงษ์   ทำทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102364   นายธีรภัทร์   นามซื่อ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101381   นางสาวณัฎฐณิชา   แย้มสรวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101415   นางสาววรเวียร์   เสือวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102331   นางสาวพีรดา   เชียงวันนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102355   นางสาวอารยา   รัตนชุลี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102356   นางสาวเอเลนา ยองโก   มาคา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102358   นางสาวกนกกานต์   โคตรทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102427   นายพีรณัฐ   เหลืองอ่อน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102428   นางสาวภัททิยา   เวียงชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102458   นางสาวอุไรวรรณ   โพธิ์ทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514101303   นายกมลนาวิน   ยอดเทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101311   นางสาวกัณฐิกา   พรประสิทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101336   นางสาวชนนิกานต์   เป็งเส้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101339   นางสาวชมพูนุท   บุญธรรมเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101359   นายณัฐสิทธิ์   ธรรมมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101372   นางสาวธนาภรณ์   ชำนาญภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101381   นางสาวนันท์นภัส   กองกระวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101393   นางสาวเบญญาภา   พลพรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101448   นายวนานนท์   เรืองรุ่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101458   นายศราวุฒิ   ทาระชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101470   นายสิริวรรษ   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101471   นางสาวสุชานันท์   ทองมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102358   นางสาวณัฐฐินันท์   ธรรมชาติ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102372   นางสาวธนพร   นามอาษา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102374   นางสาวธนิตา   สุดหล้า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102378   นางสาวธัญพร   สกุลพาณิชย์พันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102383   นายธีรวัฒน์   สุขจาด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102387   นางสาวนภัสสร   มานะสถิตย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102508   นายณัฐพล   รักแจ้ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
การศึกษาไทยในยุคปัจจุบัน เป็นการศึกษาในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพหรือเสริมสร้างพลังที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่จุดแรกเริ่มและตลอดชั่ววัยของชีวิต ซึ่งเป็นการอบรมบ่มนิสัยในมนุษย์สามารถประพฤติตน เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม ดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนอาศัยอยู่ จึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา คุณธรรม และด้วยนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้รักที่เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสนุกกับการเรียนรู้และมีโอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กระตือรือร้นที่จะรับผิดชอบ และร่วมแก้ไขปัญหาสังคมโดยเริ่มต้นที่ตนเอง โครงการนิทรรศการ คณะศิลปศาสตร์ (LA International day) จึงมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นผู้นำด้านภาษาต่างประเทศ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ในการผู้นำในการใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล