โครงการสร้างสรรค์ผู้ประกอบรุ่นใหม่ 2

วันที่เริ่มต้น 09/08/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/08/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 70 ปี และห้องประชุม 105 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6114101342   นายนิติ   ร่มลมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101301   นายอนุชิต   เทพทัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101303   นางสาวกมลวรรณ   ไชยรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101304   นายกรุณพล   อินทร์สุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101306   นายกฤศธพัฒญ์   แก่นท้าว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101307   นายเขมทัต   วงศ์สวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101309   นายคามิน   ลุงหนุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101310   นายจิรภาส   ศรีดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101311   นางสาวจุฑามาศ   เปี้ยเรือน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101313   นายชนาสิน   เพ็ชรเทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101314   นายชโรธร   ศรีไพรสนธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101315   นายชัยชนะ   แสนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101316   นายไชยวัฒน์   จันทร์ดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101317   นางสาวญาณิกา   ขันทะธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101318   นางสาวญาดา   ไชยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101319   นางสาวฐิติพร   แดงเป้า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101320   นางสาวณชพร   ดีวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101321   นางสาวณยฎา   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101323   นางสาวณัชชา   เวทไทยสงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101324   นางสาวณัชยา   รัตนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101326   นางสาวณัฐริกา   ต้นหนองดู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101327   นายณัฐวัฒน์   รินพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101328   นายเดชาธร   ณ ลำพูน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101329   นายเตช   บุณยรัตพันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101330   นางสาวทัชชญา   ฉิมบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101331   นายเทพพิทักษ์   รัตนสากล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101333   นายธนพัชญ์   รักษ์ชน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101334   นายธนภัทร   ภิรมย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101336   นายธรรมรัตน์   งามคาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101337   นางสาวธันย์ชนก   อ่องบางน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101338   นายธีรศานติ์   ศิริกุลธรรมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101340   นางสาวนภสินธุ์   ปุณณวนิช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101341   นางสาวนภัสรา   ทิยะมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101342   นายนราธิป   ทาแจ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101343   นางสาวนันท์นภัส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101344   นางสาวนันทิญา   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101345   นายนิธิวัฒน์   นันตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101347   นางสาวนิรมล   โพธิศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101348   นางสาวนุสรา   ทาก๋า : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101349   นางสาวบัณฑิตา   แก้ววีระสิงห์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101350   นางสาวเบ็ญจารัตน์   ทวีวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101352   นางสาวปนัดดา   บาทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101353   นายปริญญา   อุตะมะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101354   นายปวริศ   บุญเชิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101355   นายปัญญาพล   เป็งนวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101356   นางสาวปิยธิดา   ไชยเลิศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101357   นางสาวปุญณิศา   ศรีโพธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101358   นางสาวปุณรดา   สุจริตจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101359   นางสาวไปรยา   ศักดิ์เรืองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101361   นายพงศธร   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101362   นายพงศธร   หมวกหลำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101363   นายพชรพล   ดวงเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101365   นางสาวพรหมพร   สุขพิมาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101366   นายรภีพาญจณ์   พิภัฌรเวชกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101367   นางสาวพัชราภรณ์   แซ่อ๋อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101368   นายพันธบัตร   พันธเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101370   นายพีรวิชญ์   อุตวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101371   นายพีรวิทย์   อินหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101372   นายพูนภัค   วิสิฐสันติสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101373   นายภัทรโชค   ทุมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101374   นายภัทรพล   ใจล่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101375   นายภัทราวุธ   โภคาปกรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101376   นายภาณุพงศ์   บัวระหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101379   นางสาวมณฑาทิพย์   หอมมาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101380   นางสาวมณฑิรา   แดงใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101384   นายรณกร   อัศวบวรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101385   นายรัตนชัย   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101386   นางสาวรุ่งอรุณ   เกษวิริยการ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101388   นายวรเมธ   อินต๊ะอาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101389   นางสาววรรณทนีย์   น้อยหลวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101391   นายวสันต์   เกียรติศักดิ์สกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101393   นางสาววิภาวี   พูลทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101394   นางสาววิระชา   ทองน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101395   นางสาววิลาสินี   วัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101396   นายวีรวัฒน์   สังข์ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101397   นายศตวรรษ   สมพริ้ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101398   นายศรายุธ   เครื่องสกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101401   นางสาวศิริธิดา   สิทธิพูนอนุภาพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101402   นางสาวศิริลักษณ์   อินมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101403   นางสาวศุภวดี   บุราคร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101405   นางสาวสุกัญญา   พูลถาวร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101406   นางสาวสุกัญญา   อู่วิเชียร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101407   นางสาวสุดารัตน์   สุกคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101410   นายเสฏฐวุฒิ   พึ่งพา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101411   นางสาวหฤทชญา   ปกเขียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101412   นายหฤษฎ์   ซิเนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101414   นายอนุชา   กองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101415   นายอนุพันธ์   กันธะสอน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101416   นางสาวอมรรัตน์   ผ่องทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101417   นางสาวอรณิชา   ลุงหล่อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101418   นางสาวอรธิฌา   แหลมเงินทวีศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101419   นายอรรถกิจ   ดาวเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101420   นายอักษร   เนคะมานุรักษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101421   นางสาวอัญชิษฐา   ชีแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101422   นางสาวอัมรินทร์   คำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101423   นายอัษฎาวุธ   แสนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101424   นางสาวอุษาพร   เหลือศรีจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101426   นางสาวไอลดา   สังวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101428   นางสาวชญาดา   กล้าคง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101430   นางสาวธัญญารักษ์   อาลักษณ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101433   นางสาวพรนภา   ปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101434   นายภูวดล   ศรีบุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101437   นางสาวสุกัญญา   แก่นโทน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101438   นายสุรเกียรติ์   สุคันธมาลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101439   นางสาวเสาวภา   แก้วมาลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6314101440   นายอภิเชษฐ์   เพ็ชรโต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs โดยถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ด้วยการสร้างฐานผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็จะช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เดิมที่มีศักยภาพให้อยู่รอด ดำรงอยู่และเจริญก้าวหน้า ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยอันจะทำให้สัดส่วนจำนวนผู้ประกอบการในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและความตื่นตัว (Awareness) จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ (Incubation) ตลอดจนการการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล (Acceleration) ก่อให้เกิดการลงทุน (Investment) ทั้งจากการลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) นักลงทุนบุคคล (Angel) และนักลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ (Corporate Venture Capital) ในวิสาหกิจเริ่มต้น สนับสนุนการเร่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคมฐานความรู้ โดยให้ความสำคัญแก่การเป็นพื้นที่เปิด 4 ประการได้แก่ 1) ผู้ที่มีทักษะสูงจากทั่วโลก (Talent) 2) เร่งการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Business Growth) 3) สนับสนุนการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Investment) 4) การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Ecosystem) จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างสนองตอบนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานการศึกษาและในฐานะสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว ในการที่จะช่วยสนองตอบนโยบายการพัฒนาประเทศ พัฒนาแผนการส่งเสริมผูู้ประกอบการเริ่มต้นของประเทศไทย ซึงได้กำหนดแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการเริ่มต้นของไทย โดยเร่งดำเนินการให้มีการเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างความตระหนัก สร้างความตื่นตัว การบ่มเพาะผู้ประกอบการเริ่มต้น การบริหารจัดการนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศ การผลักดันให้มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial university) และดำเนินการร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุน นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จะส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจากความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจำเป็นต้องจัดโครงการสร้างจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ โดยจัดให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิค กระบวนการ และอบรมแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ให้ได้รับทักษะทั้งด้านการผลิต การตลาด การจัดการ และการบริหารการเงินซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และได้แผนธุรกิจที่จะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการขอรับการสนับสนุนเงินทุนประกอบการได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล