โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก/สมุนไพรตามระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์

วันที่เริ่มต้น 28/07/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/07/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
พื้นที่ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดแพร่ เป็นพื้นที่มีการปลูกข้าวเป็นพืชหลัก และยังมีการปลูกพืชผักและสมุนไพรเป็นพืชรอง มีประชาชนรวมกลุ่มกันแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น น้ำมันเหลือง ยาหม่อง เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ตำบลนาน้อยได้มีโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T for BCG) เข้าไปดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยได้เน้นการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจักสานไม้ไผ่ การปรับปรุงคุณภาพบรรจุภัณฑ์สมุนไพร การส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ากลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรยังขาดองค์ความรู้และแนวทางในการปลูกพืชแบบปลอดภัย/อินทรีย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสมุนไพรแปรรูป และสุขภาพของผู้บริโภค นอกจากนั้นการปลูกพืชผักสมุนไพรแบบปลอดภัย/อินทรีย์ เป็นกิจกรรมที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอยากให้มหาวิทยาลัยเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการปลูกพืชแบบปลอดภัย/อินทรีย์ในพื้นที่ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชผัก/สมุนไพรตามระบบเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้มีปัจจัยและวิธีการผลิตพืชผัก/สมุนไพร ที่ปลอดภัยต่อเกษตรกร กลุ่มผู้แปรรูป และผู้บริโภคสมุนไพรแปรรูปยิ่งขึ้น
โครงการนี้เป็นโครงการที่สอดคล้องกับโครงการเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง (โครงการในพระราชดำริ) ซึ่งเน้นสร้างผลผลิตจากธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือสารพิษตกค้างในระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อม ทำการบริหารการทำการเกษตรโดยใช้ปัจจัยเท่าที่มีอยู่ในการทำให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ และใช้ต้นทุนต่ำในการผลิต อีกทั้งยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแนวคิด BCG ซึ่งเน้นการสร้างปัจจัยการผลิตเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่แล้วในชุมชนและการสร้างปัจจัยการผลิตจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 25 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล