โครงการพิธีไหว้ครูคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่เริ่มต้น 27/07/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 27/07/2566 เวลา 15:00
สถานที่จัด อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไหว้ครู
เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
เพื่อแสดงความกตัญญูจากศิษย์ที่มีต่ออาจารย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 800 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   807 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้มีการจัดเริ่มทำการประชุมวางแผนหน้าที่ในงาน และจัดการประกวดพานไหว้ครุเพ่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีเยี่ยมงานราบรื่นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล