โครงการเตรียมทางเดิน เติมความพร้อม สู่การเป็นนักพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่เริ่มต้น 26/07/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6309101306   นายเขมณัฐ   วามะศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101316   นางสาวชนนิศา   สงวนนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101346   นางสาวปิยากร   คำจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101388   นางสาวอนุสรา   แสนสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6309101395   นางสาวณัฎฐณิชา   พรหมจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101067   นายกาจน์   แสนสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101301   นายกนก   กัณทะวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101311   นางสาวดาราทิพย์   เมืองมอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101314   นางสาวนันทิชา   ศรีนำปน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101315   นางสาวนิรดา   มะลิโค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101330   นายสิทธิโชค   สมบูรณ์ศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101339   นางสาวอักษราภัค   ปัญญายืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101349   นางสาวธวัลรัตน์   วัฒนสันติ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101350   นางสาวธารารัตน์   ลิขิตผู้เจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101355   นางสาวเบญจพร   เฮ่าเมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101362   นายภูรินท์   ชุ่มอินทรจักร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101056   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดาวนิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101301   นางสาวกมลชนก   ปิติพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101305   นายกฤษฎิ์   เชื้อสิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101306   นางสาวกวินทิพย์   จิตสาระอาภรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101308   นางสาวกัณหา   ทับทิมทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101312   นายคุณานนต์   เชียงมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101313   นางสาวจันทมาส   พูลสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101314   นางสาวจิรนันท์   บุญยอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101315   นางสาวจิรภัทธ   คำแสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101316   นางสาวจิรัชญา   บุญแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101318   นายเจษฎา   สารจิตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101319   นางสาวชนาภา   นาคสนธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101320   นางสาวชนิตา   นันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101322   นางสาวชลกร   มณีคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101323   นางสาวชลลดา   เพ็ชรทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101326   นางสาวชื่นจิต   ลุงตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101328   นางสาวณัฐณิชา   มูลหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101330   นางสาวณัฐทิยา   แก้วแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101333   นางสาวณิชกมล   พุ่มคล้าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101335   นางสาวทิตญา   มีชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101336   นางสาวธนัชพร   แสงแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101339   นางสาวธัญชนก   กะระโสภณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101342   นายนครินทร์   ตุ้ยเขียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101344   นางสาวนภัสสร   อัครวิชัยกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101348   นางสาวเบญจพร   บานแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101351   นางสาวปนัสยา   แสนปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101354   นางสาวปิลันธน์   น้อยอุ่นแสน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101357   นางสาวพลอยชมพู   โนกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101359   นางสาวพิชญาภา   บุมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101364   นางสาวภคพร   ฟองคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101366   นางสาวภัคจิรา   มณีอินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101367   นายภัควัฒน์กรณ์   คำจ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101369   นางสาวภัสสร   อินทรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101373   นางสาวมณีรัตน์   พงศ์รัตนมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101375   นางสาวเมธาวี   กฤตธนวัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101377   นางสาวยุพารัตน์   ผลปราชญ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101378   นางสาวรวิภา   ศรีหาภูธร : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101379   นางสาวรัติกานต์   รุ่งเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101380   นางสาวรินรดา   อุปการรอด : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101381   นางสาวรุ่งนภา   ผู้มีบารมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101386   นางสาววารียา   ดำผอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101388   นางสาววิรดี   ปูหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101391   นางสาวศิรดา   งามเอี่ยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101395   นางสาวสรารัตน์   ศรีบุญเพ็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101398   นางสาวสิริยากร   ทองยากลั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101400   นางสาวสุพิชฌาย์   ต่อมสังข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101406   นางสาวอัญจรีย์   อินประภักตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101408   นางสาวอิงกมล   สองนิธกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101413   นายนนทพันธ์   พุฒินาถสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101414   นางสาวนราทิพย์   สุขุมานันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวต้องการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้นหลักสูตรจึงได้จัดโครงการเตรียมทางเดิน เติมความพร้อม สู่การเป็นนักพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้น โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบรรยายจากคณาจารย์ บุคลากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นข้อมูลนำมาสู่การเตรียมความพร้อมในการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ ซึ่งการจัดโครงการนี้จะสามารถทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) และรายละเอียดวิชาต่างๆในสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดเรียนการสอน กิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรมภาคบังคับของหลักสูตรได้ ซึ่งในการเตรียมความพร้อมในการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในสายอาชีพการท่องเที่ยว การใช้ชีวิต การปรับตัวสู่ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่และศิษย์ปัจจุบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 400 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล