โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อหารายได้: กิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน (ครั้งที่3)

วันที่เริ่มต้น 19/07/2566 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 27/09/2566 เวลา 15:30
สถานที่จัด คณะศิลปสาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6109101330   นางสาวธิดา   ใจคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6314102347   นางสาวดุสิตา   แย้มกลิ่นพุฒ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6314102348   นางสาวถิรพร   คำโสม : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6314102362   นางสาวธันยา   รมนา : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6314102393   นางสาวพิมฤทัย   ไชยวาน : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6314102412   นางสาวรัชนีกร   ดาวประดับ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6314102413   นางสาวรัชวิภา   สว่างอารมณ์ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6409101062   นางสาวอวิกา   เกิดพนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6409101064   นางสาวอายริญญา   สันแสนดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101315   นางสาวนิรดา   มะลิโค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101320   นางสาวพิมพ์ภัสสร   ศรีธิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101336   นางสาวอภิสรา   จีนประสพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101348   นายธนานนท์   แซ่พ่าน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101352   นางสาวนัทญา   เสนพนัสสัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101353   นางสาวบัวเงิน   ดานุกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101358   นางสาวพัชรินทร์   ใจปวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101369   นายอัฑฒ์   วิจารณ์พล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6414102311   นางสาวชนัญชิดา   จันทลาด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102330   นางสาวพิมญาดา   ประสิทธิกูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102332   นายภราดร   ธรรมทรรศนะดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102333   นางสาวมัณฑณา   คลังประโคน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102336   นางสาวรัตนาพร   คำเงิน : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102337   นางสาวลลิตพรรณ   สอนทรง : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102339   นางสาววรรณ์วิษา   เป็งดอก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102343   นางสาวศศิกาญจน์   ศรีนาม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102345   นางสาวสิวลี   ยศ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102358   นางสาวกนกกานต์   โคตรทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102361   นางสาวกนกวรรณ   พันภักดี : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102362   นางสาวกมลเนตร   กริสประจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102369   นายจิรเดช   อรุณปรีย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102370   นางสาวจิราภา   ปลองคีรี : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102374   นายเจษฎากร   ช่วยรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102385   นายณัฐพล   วงศ์ปาน : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102386   นางสาวณิชนันทน์   จันทศร : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102389   นายทิวา   ดุมนิล : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102394   นางสาวธนาภา   สุขปุ๊ด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102406   นางสาวบุศยา   ยินดีทรัพย์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102412   นายปิยวัฒน์   คำพาลี : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102418   นางสาวพชรภรณ์   สุภาคมล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102428   นางสาวภัททิยา   เวียงชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102437   นางสาววาสนา   ใกล้จันอัด : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102441   นางสาวศิลป์สุภา   เล็กส่วย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102451   นางสาวหทัยทิพย์   ทองโพธิ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102458   นางสาวอุไรวรรณ   โพธิ์ทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6509101042   นางสาวลักษณารีย์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6509101056   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดาวนิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6514101322   นายคุณานนต์   ภูเก้าล้วน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6514101375   นายธีรกฤต   สุริยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6514101381   นางสาวนันท์นภัส   กองกระวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6514101421   นางสาวภัทรสุดา   สอนศิลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6514101466   นายสบชัย   วงศ์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6514101475   นางสาวสุวนันท์   สุขเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101476   นายสุวภัทร   เหม็นชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6514101477   นางสาวเสาวลักษณ์   เสนาะโสด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101478   นางสาวหยาดทิพย์   ใหม่กันทะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6514101485   นายอรรถพล   จิตราศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101490   นายอานนท์   รูปดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6514101492   นายอิทธิกร   สายเดช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6612101343   นางสาวปวีณ์นุช   นกแสง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีนโยบายการบริการวิชาการแบบหารายได้แก่คณะฯ ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนตามแนวนโยบายข้างต้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ประสานงานกับโรงเรียนพุทธิโศภนเพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นการบริการวิชาในศาสตร์ความเชี่ยวชาญของคณะฯ ให้แก่บุคคลภายนอก อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคณะและเป็นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติซึ่งใหญ่เป็นนักศึกษาจากประเทศจีนได้มีส่วนร่วมในการสอนภาษาจีนเบื้องต้นแก่นักเรียนรร.พุทธิโสภณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 137 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล