กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ Food Tech

วันที่เริ่มต้น 05/07/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 05/07/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะได้ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 4 ด้าน (1) ด้านความรู้ (2) ด้านทักษะ (3) ด้านจริยธรรม และ (4) ด้านลักษณะบุคคล รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ โดยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ Food Tech สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างกัน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของภาคเหนือ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักเพื่อน พี่ และน้อง ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมการทำงานร่วมกันต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล