โครงการ Summer Beach Camp 2023 ณ จังหวัดระยอง "กิจกรรมอาสาเก็บขยะตามชายหาด"
Summer Beach Camp 2023 @ Rayong
วันที่เริ่มต้น 03/04/2566 เวลา 7:30 วันที่สิ้นสุด 03/04/2566 เวลา 17:30
สถานที่จัด หาดสวนสน ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรมวีแคน
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยชมรมวีแคน (We Can Club) ซึ่งอยุ่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การแคมปัสเอาท์รรีชเชียงใหม่ สาขาแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีโอกาสในการรับใช้สังคมและมีจิตสาธารณะ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมให้กับนักศึกษา ทางชมรมจึงได้จัดกิจกรรมอาสาเก็บขยะที่หาด ขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 07.30 - 15.30 น. ณ หาดสวนสน ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ในโครงการ Summer Beach Camp 2023
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล