โครงการวาระครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ “ฅน ต้น แบบ ปีที่ 2”

วันที่เริ่มต้น 05/11/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 05/11/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นี้ ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 16 ปี ที่คณะได้มีการพัฒนาบัณฑิตเพื่อมุ่งสู่วิชาการและวิชาชีพ ทั้งระดับปริญญาและบัณฑิตศึกษา ในวาระดังกล่าวจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการทางวิชาการกับศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสานความสัมพันธ์ในระดับหลักสูตร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการองค์กรภายนอก ที่เป็นเครือข่ายทางด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการเล่าขานถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของคณะให้เกิดการรับรู้และร่วมสร้างความภาคภูมิในความเป็นอัตลักษณ์โดยองค์รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล