โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่หลักสูตรวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม Inspiration day
Inspiration day
วันที่เริ่มต้น 06/08/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 06/08/2565 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการเตียมความพร้อมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อก้าวสู่หลักสูตรวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ในอนาคต ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพึงประสงค์ขององค์กรวิชาชีพ มีอัตลักษณ์สอคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้เป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านความเข้าใจ ประสบการณ์การเรียนรู้ในการแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการบรรยายพิเศษจากประสบการณ์ตรงในการทำงานจริงของสถานประกอบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ และศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับนักศึกษา ผสมผสานการเข้าใจ รับรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพภูมิทัศน์ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาการประกอบวิชาชีพทางอุดมคติ เจตคติ ทักษะปฎิบัติ และการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ ตลอดจนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบสารสนเทศต่างๆ ที่จะส่งเสริมการศึกษาในหลักสูตรให้มีอัตลักษณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อันเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ และปรัชญาของหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย อันเป็นเป้าหมายของการนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและการเรียนการสอน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล