โครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 (แถลงนโยบายและแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566)
-
วันที่เริ่มต้น 09/06/2566 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 09/06/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข) 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 10ชั่วโมง
6305101372   นางสาวพรสรวง   สอาดศรี : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6314101330   นางสาวทัชชญา   ฉิมบุรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6314101343   นางสาวนันท์นภัส   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6314101364   นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6314103302   Mr. JiaHao   Shi : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 10ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 10ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 10ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 10ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 10ชั่วโมง
6405101396   นางสาวศุภธิดา   อุ่นเตียม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 10ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 10ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 10ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 10ชั่วโมง
6406102429   นายภูรินท์   ประทุมมา : การตลาด 10ชั่วโมง
6406106307   นางสาวฐิติมา   ใจมั่ง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 10ชั่วโมง
6406106316   นายบุญชู   พิสัยเลิศ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 10ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 10ชั่วโมง
6406106354   นายสุภัทร   ใจกล้า : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 10ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6409101343   นางสาวจันทนา   แซ่ย่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6410101351   นายพลเชฎฐ์   ธุระวรรณ์ : การประมง 10ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6415123301   นางสาวกนกพิชญ์   แถววงค์ : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6415123331   นางสาวเมษา   ปัญญาถา : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6418102331   นางสาวทิพรัตน์   ติระสา : การสื่อสารดิจิทัล 10ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 10ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง
6501102371   นายธกร   จันทร์พลงาม : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
6501126401   นางสาวธัญลักษณ์   ทิพยกมลพันธ์ : วิทยาการสมุนไพร 10ชั่วโมง
6505101331   นางสาวจุฑาภรณ์   ชาติชํานาญ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6506101011   นายธนพล   เติมยศ : การจัดการ 10ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 10ชั่วโมง
6506103456   นางสาววิภาวี   พิชวงศ์ : บัญชี 10ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 10ชั่วโมง
6506103458   นางสาววีรวัลย์   เทพรักษา : บัญชี 10ชั่วโมง
6510101023   นายพิเชษฐ์   กวยกิจรุ่งเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 10ชั่วโมง
6514101416   นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์   เอียดมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6514101422   นางสาวภิญญดา   ธนบุญญาสถิต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 10ชั่วโมง
6522101009   นางสาวนพเก้า   พรหมอินทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง
สภานักศึกษาเป็นองค์กรนักศึกษาที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้กับนักศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้กับนักศึกษาพิจารณาและควบคุมการจัดสรรงบประมาณและผลการใช้งบประมาณองค์กรนักศึกษา เป็นตัวแทนนักศึกษาในการพิทักษ์ผลประโยชน์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อวิจารณ์ และรับคำร้องขอของนักศึกษา การเสนอปัญหา เพื่อดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ร่วมกับองค์กรนักศึกษาในการเสนอความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย สามารถออกระเบียบ ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ ประกาศและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรวมทั้งประกาศ บทบาท หน้าที่ ของ คณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และตำแหน่งอื่นๆภายในองค์กร รวมถึงเรียกและจัดประชุมองค์กรนักศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการประชุมสภานักศึกษา ที่กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ การแถลงนโยบาย การสรุปผลครั่งปีแรก และการสรุปผล ครั่งปีหลัง
ด้วยเหตุนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำโครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษาครั้งที่ 1 (แถลงนโยบายและแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566) เพื่อเป็นการวางแผนการจัดทำกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ตลอดจนให้ผู้นำองค์กรนักศึกษา อันประกอบด้วย สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมอิสระ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางและการวางแผนการจัดกิจกรรมของแต่ละองค์กร รวมถึงการเผยแพร่แผนการดำเนินงานกิจกรรมของแต่ละองค์กรให้นักศึกษาทั่วไปได้รับทราบ เพื่อร่วมกันติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรที่ตนเองสังกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล