กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ BA 2023

วันที่เริ่มต้น 05/07/2566 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 05/07/2566 เวลา 20:30
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยที่นักศึกษาใหม่นั้น มีที่มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ต่างภูมิลำเนา รวมถึงต่างเชื้อชาติ และชาติพันธ์ ซึ่งนักศึกษาใหม่ ต้องมีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาที่ดี มีคุณภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างราบรื่น
ด้วยเหตุนี้ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงมีความประสงค์จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ BA 2023 ขึ้น เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า โดยจะมีการผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่เพื่อความเป็นศิริมงคล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1800 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล