กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2566
TDS Orientation Day 2023
วันที่เริ่มต้น 26/06/2566 เวลา 11:30 วันที่สิ้นสุด 26/06/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6309102307   นางสาวเฌอร์รี   เรซาเบกี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101313   นางสาวนภัสกร   อินต๊ะยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101314   นางสาวนันทิชา   ศรีนำปน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101315   นางสาวนิรดา   มะลิโค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101328   นางสาววารุณี   แตงนวลจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101337   นางสาวอริญาพร   เล็นดำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101339   นางสาวอักษราภัค   ปัญญายืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101344   นางสาวฐาปณีย์   มณีโชติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101355   นางสาวเบญจพร   เฮ่าเมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101362   นายภูรินท์   ชุ่มอินทรจักร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101054   นายเสกข์สรร   ไพแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101305   นายกฤษฎิ์   เชื้อสิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101317   นางสาวจุฑามาศ   คุรุกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101320   นางสาวชนิตา   นันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101330   นางสาวณัฐทิยา   แก้วแสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101335   นางสาวทิตญา   มีชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101341   นายธีรพงษ์   สมเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101344   นางสาวนภัสสร   อัครวิชัยกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101367   นายภัควัฒน์กรณ์   คำจ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101386   นางสาววารียา   ดำผอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101388   นางสาววิรดี   ปูหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101393   นางสาวศุภิสรา   ตระกุลกิจปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101398   นางสาวสิริยากร   ทองยากลั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509101408   นางสาวอิงกมล   สองนิธกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6509102301   นางสาวกชกร   ใจทิพย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102306   นายกรวิชญ์   โอศิริพันธุ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102317   นางสาวจุฑารัตน์   ทองจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102325   นางสาวชุติกาญจน์   ภู่ทิม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102356   นางสาวพลอย   นามวงษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102378   นายรวีโรจน์   วิยะโส : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102389   นางสาวศิริกร   คนแรง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102392   นางสาวสภัทร์พร   ศรีกรด : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102401   นางสาวอลิศรา   คำพ่วง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102403   นางสาวอารญา   เพ็ญนารา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาและเมื่อใกล้จะสำเร็จการศึกษาเพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นและสถาบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาหรือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นั้น มีเป้าหมายเพื่อการชี้แจงแนวทาง แผนการศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การแนะนำคณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบและทำความเข้าใจ รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการให้คำปรึกษาจากบุคลากรของสถาบันได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สำคัญและจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือการปัจฉิมนิเทศนั้น มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการออกไปสู่การประกอบการชีพ โดยความรู้สำคัญที่นักศึกษาจะได้รับจากกิจกรรมนี้ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การจัดทำประวัติและผลงานการศึกษาประกอบการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น

ในการนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาและออกสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะให้สามารถบรรลุเป้าหมายการศึกษาและการออกไปประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ที่ได้รับมาตลอดระยะเวลาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความภาคภูมิใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล