กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566 (แม่โจ้รุ่น 88)

วันที่เริ่มต้น 26/06/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 26/06/2566 เวลา 17:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ เส้นทางอาคารเรียนคณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุธีระ เหิมฮึก คณะผลิตกรรมการเกษตร
จักรพงษ์ กางโสภา คณะผลิตกรรมการเกษตร
กุลชา ชยรพ คณะผลิตกรรมการเกษตร
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ คณะผลิตกรรมการเกษตร
จุฑามาศ อาจนาเสียว คณะผลิตกรรมการเกษตร
ภาวิณี อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
เบ็ญจา บำรุงเมือง คณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายกิจการพิเศษ
นิศานาถ มิตตะกัง คณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายกิจการพิเศษ
นงลักษ์ ชูพันธ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายกิจการพิเศษ
วัชราภรณ์ สุขขี คณะผลิตกรรมการเกษตร ฝ่ายกิจการพิเศษ
รัตน์นรี ปะมาละ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานคลังและพัสดุ
สุรัตน์ เสาร์คำ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานคลังและพัสดุ
อัชฌา เทพศิริ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นุจรีย์ พรมโสภา คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
กัลย์ชิสา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ธีระชัย ศรีทอง คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริหารและธุรการ
กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริหารและธุรการ
กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริหารและธุรการ
อารีย์ นามเมือง คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริหารและธุรการ
ภินัณญา เหมืองคำ คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริหารและธุรการ
สุจิรา ทิวจิรกุล คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริหารและธุรการ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6401101304   นางสาวกมลลักษณ์   แสนว่าง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101305   นายกฤตชนะ   เหมืองจา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101320   นายนัฐตพล   ภูทองเงิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101344   นางสาวศกาวรัตน์   พรนิชสกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101352   นางสาวสุนิษา   จรรยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101356   นางสาวโสภิดา   ทองพขันธ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101361   นางสาวอินทิรา   จุลจันทนโพธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101362   นายณรงค์ฤทธิ์   สระทองโน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101363   นางสาวธัญญารัตน์   ซองเงิน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102309   นางสาวกิติมา   นาภี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102317   นายคชวรรธน์   จินดาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102318   นางสาวคณัสนันท์   อินทวัน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102322   นางสาวจารุวดี   สังข์ทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102328   นางสาวจุฬาลักษณ์   ดาวสว่าง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102332   นางสาวชนัญชิดา   อึ้งป้อมเมฆ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102336   นางสาวชลธิชา   เจียรไนแก้วอำไพ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102346   นางสาวณัฐณิชา   ทาวดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102347   นางสาวณัฐธิดา   มะโนเสาร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102348   นางสาวณัดฐธิดา   สุวรรณเมฆ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102349   นางสาวณิชกานต์   ยอดดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102355   นายถิรภาพ   เพ็งตา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102358   นางสาวธนธร   ป่าโพธิ์ชัน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102359   นายธนพนธ์   ชาหอม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102360   นางสาวธนพร   ศรีพรหมคุณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102362   นางสาวธนภรณ์   หมอยา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102365   นางสาวธนาภรณ์   หวานแหลม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102374   นางสาวนภัสสร   ใจคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102375   นางสาวนภาพร   จินะพรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102378   นางสาวนาตยา   ทิมกลั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102379   นางสาวนิตยา   แกว่นเขตรกรรม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102386   นางสาวปณิตา   เลาะหะนะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102387   นางสาวปพิชญา   สารฤทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102389   นางสาวประทุมรัตน์   แสงทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102390   นายประเสริฐ   สุประสงค์นิติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102399   นางสาวพิมพ์มณี   พวงมณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102405   นางสาวภัคจิรา   จะงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102410   นางสาวภิชาพร   ไชยอัษฎาพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102417   นางสาวรัชฎาภรณ์   เมาวงษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102419   นายรัฐนันท์   คำฝั้น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102422   นางสาวเลิศฤทธิ์   พิศดาร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102424   นายวยุเดช   มะโนทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102430   นางสาวศตพร   พาจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102432   นางสาวศิริประภา   วงกลม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102433   นางสาวศิริลักษณ์   แข็งเจริญกสิกรณ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102434   นายศุกฤษฎิ์   อินใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102439   นายสงกรานต์   จิตรอ่อน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102440   นางสาวสมจิตร   แข็งแรง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102442   นายสหรัชต์   มะโนใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102450   นางสาวสุนิสา   นาภี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102452   นางสาวสุภาดา   รักกระโทก : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102453   นางสาวสุภาพร   คำปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102455   นายสุเมธี   วงศ์นารี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102459   นางสาวเสาวภา   ตุละวิภาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102461   นางสาวหนึ่งฤทัย   แซ่ยะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102470   นางสาวอริศรา   ตาละสา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102487   นายกิตติกร   พิมสารี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102490   นายฐปนพงศ์   ตะริโย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102491   นายณัฐกิตติ์   จันทร์ทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102494   นายทองแท้   การสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102498   นายธีระพงษ์   เต็มเปียง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102502   นางสาวปิยะมาศ   เกตุฉลอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102505   นางสาวภัทราพร   เงินทะนงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102508   นางสาววิจิตรา   เจริญไชย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102510   นายศรุต   แสงทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102511   นางสาวศิริลักษณ์   สุพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6401102513   นายศุภณัฐ   วรรณฤทธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6401102519   นางสาวอิสตรี   แก้วด้วง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401102521   นายรัฐพล   ไชยชาญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6401105322   นายเอกาพล   แก้วบุญเรือง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501102302   นางสาวกรณิกา   แพงศรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102305   นายกฤตโชค   ศรีวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102306   นางสาวกฤติยา   ศรีทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102307   นายกฤษนัย   เฟืองแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102312   นางสาวกัลยรัตน์   โขสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102315   นายการิน   ศรีลาภะมาศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102317   นางสาวกุลธิดา   นามวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102318   นางสาวกุลวรางค์   ทาจี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102320   นางสาวเกษมณี   บุตรสาระ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102321   นางสาวเกี๋ยงคำ   อารีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102324   นางสาวคำเลือน   นายหลู่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102325   นางสาวคีตภัทร   นาหรุ่น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102326   นางสาวจรุงจิต   คีรีไพรภักดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102330   นายจาตุรงค์   ว่องไว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102334   นายจิรายุ   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102344   นายชยานันท์   อิ่มสินสกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102346   นางสาวชลธิชา   มีทรัพย์มั่น : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102347   นายชลสิทธิ์   เอียดทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102348   นางสาวชลิตา   มธุรส : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102352   นายชาตรี   วนิชทองคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102353   นายโชคชัย   ดิโพ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102354   นายชญานนท์   พรมเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102356   นางสาวญาราภรณ์   สุขผล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102358   นางสาวณัฏฐณิชา   ราชแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102364   นายณัฐวุฒิ   แซ่ลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102367   นางสาวตะวัน   ทาปลัด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102375   นางสาวธนภรณ์   คล้ายบุญโต : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102379   นายธนวัฒน์   คุณเที่ยง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102380   นายธนวุฒิ   สีจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102383   นางสาวธนัชพร   วอนเจียม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102385   นายธรรพ์ณธร   ฟองสา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102386   นายธราธร   ศิริมะณีวัฒนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102388   นางสาวธัญญาลักษณ์   แกประโคน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102390   นางสาวธารทิพย์   สมทา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102396   นายธีรพัชร   บุญปลอด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102399   นายธีรสิทธิ์   จิตสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102402   นายนรุตน์ชัย   พรมมั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102408   นายนิพิฐพนธ์   ยะด้วง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102409   นางสาวนิภาพร   ผิวสลิด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102410   นางสาวนิภาพร   มั่งสมบัติ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102411   นายนิมิต   ศักดิ์ดี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102412   นางสาวบัณฑิตา   กระตุดนาค : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102413   นายบุริศร์   ศรีสุขใส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102415   นางสาวปณิฏฐา   ทองเลี่ยมนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102418   นางสาวปรัชญาภา   บุตรพรม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102423   นางสาวปลื้มจิต   เนาว์โนนทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102425   นางสาวปวีณ์นุช   ลามคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102426   นางสาวปิยนัน   สายจีน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102427   นางสาวปิยวรรณ   ขมเล็ก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102429   นางสาวปิยาพัชร   ทองสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102430   นางสาวเปรมฤดี   ตั้งกุลบริบูรณ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102436   นางสาวพรทิพย์   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102438   นายพริษฐ์   อะทะไชย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102442   นายพัชรพล   วงษ์ชัยบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102444   นางสาวพัตรพิมล   ยอดคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102445   นายพิจักษณ์   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102449   นางสาวไพรินทร์   นครสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102450   นางสาวโฟกัส   น้อยปั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102453   นางสาวภัคจิรา   แสงใส : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102455   นางสาวภัทรดา   โวหารลึก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102456   นางสาวภัทรวดี   แก้วลือ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102460   นายภิญโญ   สุขโพธิญาณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102461   นายภูเบศร์   ปาลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102464   นายภูเศรษฐี   แก้วเกษ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102467   นายมานะศักดิ์   สุรินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102468   นางสาวมานิตา   วงษ์ทองดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102472   นางสาวรสิตา   แบนปิง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102473   นางสาวรัชติกาล   ชาสงวน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102476   นางสาวรุ่งทิพย์   ผมงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102486   นางสาววรัญญา   แก้วกันหา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102487   นายวศิน   คำก๋อง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102497   นายศรายุธ   วงราศ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102500   นายศักดิธัช   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102501   นางสาวศิริกาญณ์   พึ่งนิ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102502   นางสาวศิริรัตน์   ราสี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102505   นางสาวสกุณา   สมานมิตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102506   นางสาวสกุลทิพย์   อินต๊ะภา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102507   นายสรศักดิ์   จาอ้าย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102508   นายสหรัฐ   นิลกำแหง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102509   นายสัณห์พิชญ์   ธรรมวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102510   นายสิรวิชญ์   ธรรมวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102511   นางสาวสิราภัทร   มิ่งแม้น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102515   นางสาวสุชานันท์   ก่อบุญ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102516   นางสาวสุดารัตน์   จันทร์แจ่มใส : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102518   นางสาวสุพัตรา   วิทูรแดนไพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102522   นางสาวสุวรา   วนาสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102524   นายอทิตชัย   ชุมพล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102527   นางสาวอริสา   โพสาลาด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102531   นายเอลีชา   อภิชาญชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102534   นายกิตติพัทธ์   ศรธนะรัตน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102537   นางสาวถลัชนันท์   จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102543   นางสาวรวิสรา   สมานญาติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102547   นายอนุรักษ์   ผ้าห่อ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102550   นายชัยอนันต์   สิงห์บุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102552   นางสาวปิยธิดา   ยอดอุดม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102559   นางสาวเบญญาภรณ์   นันทร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501123002   นายกฤษณะ   วรรณวงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123008   นางสาวฉัตรลัดดา   สมปานามี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123016   นางสาวนฤมล   บุญคง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123022   นายพัชรินทร์   แก้วศรีหา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501123043   นางสาวอารีพร   พรมวงศ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501125346   นางสาวสุภาวดี   จัตติไทย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126311   นางสาวกันยารัตน์   แม่นธนู : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126312   นางสาวกัลยรัตน์   นาคนรินทร์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126314   นางสาวกาญจนา   ฤทธิโสม : เกษตรอินทรีย์ 3ชั่วโมง
6501126325   นางสาวเกศรินทร์   กระแสโสม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126327   นายไกรสร   ซุยใจทัศ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126336   นางสาวจันทกานต์   ยาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126338   นางสาวจารุวรรณ   มานะเสน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126341   นางสาวจิรนันท์   มหานาม : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126342   นางสาวจิรภัทร์   ศรีสอาด : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126344   นางสาวจิราภา   ยืนนาน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126348   นางสาวจุฑามาศ   สมบัติตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126349   นางสาวจุรีพร   อาสานอก : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126351   นายเจษฎา   จี่พิมาย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126353   นายชนะชัย   คินธร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126355   นายชยานันท์   สุภาพันธ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126356   นางสาวชลธิชา   สมประเสริฐ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126360   นางสาวชุติกาญจน์   แสนชัยรุ่ง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126367   นางสาวณภัทร   หิงประโคน : เกษตรอินทรีย์ 3ชั่วโมง
6501126371   นางสาวณัฐกานต์   พารุ่ง : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126375   นายณัฐพงษ์   เทียนเจษฎา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126380   นางสาวณิชชา   แววไธสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126384   นายเตชินท์   สิทธิยศ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126385   นายโตมร   ลีลาคชสีห์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126386   นายทฤนห์   รวมสุขนิรันดร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126390   นางสาวธนพร   วังงอน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126410   นางสาวนภสร   เลื่อนแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126411   นางสาวนภัสกร   ศิริเขตการณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126414   นางสาวนริศรา   หมอดี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126415   นางสาวนฤทัยธรณ์   อุทัยพิริยะกุล : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126428   นางสาวเบ็ญจพร   พลซา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126433   นางสาวปทิตตา   แซ่กู่ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126436   นางสาวปพิชญา   อโปกุล : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126441   นางสาวปิยดา   จิตรกล้า : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126442   นางสาวปิยพร   ปัญญาฟอง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126447   นางสาวเปี่ยมทรัพย์   สมประเสริฐ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126451   นายพริสร   สีหล้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126458   นายพิทักษ์   อัครวงษ์ : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 3ชั่วโมง
6501126459   นางสาวพิมพ์นิภา   กุลธราธนสิษฐ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126460   นางสาวพีรดา   ยองจา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126461   นายพีรธัช   พรมศรี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126462   นางสาวพีรพร   บุญโยธา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126464   นายพีรวัฒน์   รุ่งเรือง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126465   นางสาวแพพรรณ   มหาหงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126467   นางสาวภัณฑิรา   ทองสด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126471   นางสาวภาวินี   บุญดี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126477   นายภูฬิพัฒน์   มาชัยยะ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126479   นางสาวมณีรัตน์   ถูหลงเพีย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126495   นางสาวรัตติกาล   เหลืองเอี่ยม : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 3ชั่วโมง
6501126501   นายรุ่งเรือง   แซ่ย่าง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126511   นายวรวิช   ชายบุญแก้ว : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 3ชั่วโมง
6501126513   นางสาววริศรา   พิเศษฤทธิ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126516   นายวัชรพล   ยอดปานันท์ : เกษตรอินทรีย์ 3ชั่วโมง
6501126517   นางสาววัชราภรณ์   ปิลอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126521   นางสาววิลาวัณย์   สัมฤทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126522   นางสาววิลาวัณย์   สิทธิธรรม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126523   นางสาววิไลพร   แสนพล : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126524   นางสาววีรดา   มหานิยม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126525   นายวีรภัทร   กลิ่นทุ่ง : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126527   นายวุฒินันท์   หมื่นแก้ว : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126528   นางสาวศศิธร   สายสะอุด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126529   นางสาวศศิประภา   สีทา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126536   นายศุภกิตติ์   เกลี้ยงไธสง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126538   นายศุภชัย   มงคลสิริแสงซ้ง : เกษตรอินทรีย์ 3ชั่วโมง
6501126540   นางสาวศุภาวินี   เพ็งสกุล : เกษตรอินทรีย์ 3ชั่วโมง
6501126542   นายเศรษฐพงค์   ศิริ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126553   นางสาวสุนันทา   นาคกล่ำ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126557   นายสุรชาติ   ฝาชัยภูมิ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126559   นายสุรัฐพงศ์   สุภัทรชัยวงศ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126561   นายเสฏฐวุฒิ   รัตนกฤษฎาธาร : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6501126566   นางสาวหรรษา   ชั่งหลก : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126570   นายอนุกูล   สุขเสริม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6501126574   นางสาวอภิษฎา   ปฤษณภาณุรังษี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6501126581   นางสาวอาทิตยา   กรรณิกา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6601102372   นายธนัตถ์   มโนราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
เนื่องจาก การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 มีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติ และสร้างทัศนคติที่ดี เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อม อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรในคณะ และรุ่นพี่ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก ได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือแก่นักศึกษาตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในคณะผลิตกรรมการเกษตร และแนะนำเส้นทางการไปอาคารเรียนห้องเรียนต่างๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะจึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียน โครงสร้างหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลพื้นฐานในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้บรรลุผล สำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจ

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รหัส 66 (ลูกแม่โจ้รุ่น 88) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวเข้าเรียน นักศึกษารุ่นพี่ได้ฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้นำจัดกิจกรรมให้แก่รุ่นน้อง เป็นการเรีบนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น การเข้าสังคม การมีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ระบบสารสนเทศต่างๆที่ทันสมัย การอยู่ร่วมกับผู้คนหลากหลายในสังคมอย่างมีความสุขและได้ผลงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 750 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   750 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา ทั้งในด้านระบบการศึกษา ระเบียบข้อบังคับ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศจะช่วยทำให้นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 มีความพร้อมในการศึกษา เข้าใจในการปฏิบัติ และสร้างทัศนคติที่ดี เป็นการช่วยให้นักศึกษาเกิดความพร้อม อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านการเรียนและความเป็นอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการแนะนำ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรในคณะ และรุ่นพี่ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก ได้พบปะ พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือแก่นักศึกษาตลอดเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในคณะผลิตกรรมการเกษตร และแนะนำเส้นทางการไปอาคารเรียนห้องเรียนต่างๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะจึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียน โครงสร้างหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมและเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลพื้นฐานในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้บรรลุผล สำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจ

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 - 16.30 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ รหัส 66 (ลูกแม่โจ้รุ่น 88) เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวเข้าเรียน นักศึกษารุ่นพี่ได้ฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้นำจัดกิจกรรมให้แก่รุ่นน้อง เป็นการเรีบนรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น การเข้าสังคม การมีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ระบบสารสนเทศต่างๆที่ทันสมัย การอยู่ร่วมกับผู้คนหลากหลายในสังคมอย่างมีความสุขและได้ผลงาน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล