โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (รอบมหกรรม)

วันที่เริ่มต้น 19/01/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/01/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานการกีฬา
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อนุมัติให้งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกๆ ปี ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพ สร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะนิสิตนักศึกษา งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้เสนอโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 " "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" รอบมหกรรมโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 127 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กีฬาขี่ม้า ได้รับเหรียญทอง ประเภทม้ามาราธอน ประเภทบุคคล ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตร
โดยนางสาวหนึ่งฤทัย มีโชคชัย รหัสนักศึกษา ๖๒๒๒๑๐๑๔๓๕
สาขาสัตวศาสตร์ โคนม-โคเนื้อ) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2. กีฬาบาสเกตบอลทีมชาย เข้ารอบ 16 ทีม
3. กีฬาบาสเกตบอล 3x3 เข้ารอบ ๑๖ ทีม
4. กีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง เข้ารอบแรก
5. กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย ทีม ๒ คน เข้ารอบแรก
6. กีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชาย เข้ารอบแรก ,ทีมเดี่ยวชาย เข้ารอบแรก,
ทีมเดี่ยวหญิง เข้ารอบแรก, ทีมคู่ดับเบิ้ลชาย เข้ารอบ ๑๖ ทีม
7. กีฬายูยิตสู เข้ารอบ ๘ คน
8. กีฬาเทนนิส ทีมชาย เข้ารอบแรก, บุคคลชาย เข้ารอบ 16 ทีม, หญิงเดี่ยว เข้ารอบ ๑๖ ทีม
คู่ผสม เข้ารอบ ๘ ทีม
9. กีฬาเทควันโด ไม่ผ่านรอบแรก
10. กีฬาเรือคยัคชาย ๑ คน ระยะทาง ๕๐๐ ม. เข้ารอบรอง
เรือคยัคหญิง 1 คน ระยะทาง ๕๐๐ ม. เข้ารอบรอง
เรือคยัคชาย ๑ คน ระยะทาง ๒๐๐ ม. เข้ารอบชิงเหรียญ
เรือคยัคหญิง ๑ คน ระยะทาง ๒๐๐ ม. เข้ารอบรอง
เรือคยัคสลาลอมหญิง ระยะ ๒๐๐ ม. ชิงเหรียญที่ ๓
11. กีฬา E-Sport เข้ารอบ ๘ ทีม
12. กีฬามวยไทยสมัครเล่น เข้ารอบแรก
13. กีฬาหมากล้อมคู่ชาย ได้อันดับ 8, หมากล้อมคู่ผสม ได้อันดับที่ 7
หมากรุกสากลบุคคลชาย ได้อันดับที่ 10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อันดับ ๔๔ จากมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐๓ สถาบัน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล