โครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 03/04/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/04/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัล เป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่สำคัญยิ่งที่สโมสรนักศึกษาคณะสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการสื่อสารดิจิทัล ที่ได้เรียนมา อาทิ การถ่ายภาพ,Infographic, Animation หนังสั้น หรือสื่ออื่นๆ ผสมผสานระหว่างการเรียนในสถานศึกษาและการทำงานร่วมกับชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความสามารถ การวางแผน การประสานงาน และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์สู่การปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านจิตอาสา และทำประโยชน์ ด้านการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมสินค้าผลิตภันฑ์ชุมชน รวมทั้งประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ให้แก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำผลงานของนักศึกษาไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นในโอกาสต่อไปได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล