โครงการวิ่งขึ้นดอยบำเพ็ญประโยชน์

วันที่เริ่มต้น 25/02/2566 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2566 เวลา 13:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมวิ่งขึ้นดอยเป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน เคยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม จากสภาพสังคมปัจจุบันที่โลกเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทางด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเจริญก้าวหน้าแต่เพียงทางด้านวัตถุ และได้เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ นักศึกษาซึ่งเป็นความหวังของประเทศชาติ และเป็นอนาคตของประเทศชาติต่างดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัว ขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างและอาจลืมเรื่องความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เสียสละ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในสังคม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่อง การเป็นผู้นำที่เสียสละและจิตสาธารณะ มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง ชัดเจน และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง และขัดเกลาบุคคล ให้มีหัวใจอาสารับใช้เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างต่อสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วควรปลูกฝังให้อยู่ในสามัญสำนึกพื้นฐานของคนทุกคน ในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และศาสนสถาน กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นความหวังของประเทศชาติ และเป็นอนาคตของประเทศชาติได้ตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญในการเป็นผู้นำที่เสียสละและจิตสาธารณะได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล