โครงการสร้างฟันเฟืองแห่งความสุข อาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์(ปฐมนิเทศ)

วันที่เริ่มต้น 01/07/2565 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
-ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน สาขาวิชาอนุรักษ์พลังงานทดแทน และสาขาวิชาฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกคน ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจของระบบการเรียนการสอน การส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่น การประพฤติตนตามระเบียบของสังคม การพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาของทั้ง 5 หลักสูตร ได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้
-และจากสภาพสังคมปัจจุบันที่โลกเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเจริญก้าวหน้าแต่เพียงทางด้านวัตถุ และได้เกิดความเสื่อมทางด้านจิตใจ นักศึกษาซึ่งเป็นความหวังของประเทศชาติ และเป็นอนาคตของประเทศชาติต่างดำเนินชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัว ขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างและอาจลืมเรื่องความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เสียสละ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในสังคม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่อง การเป็นผู้นำที่เสียสละและจิตสาธารณะ มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง ชัดเจน และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ควร ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและผู้อื่น โดยผ่านกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้าง และขัดเกลาบุคคล ให้มีหัวใจอาสารับใช้เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และเป็นแบบอย่างต่อสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้แท้จริงแล้วควรปลูกฝังให้อยู่ในสามัญสำนึกพื้นฐานของคนทุกคน ในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยพลังงานทดแทน จึงส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและศาสนสถาน กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนานักศึกษาซึ่งเป็นความหวังของประเทศชาติและเป็นอนาคตของประเทศชาติได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการเป็นผู้นำที่เสียสละและจิตสาธารณะได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล