โครงการค่ายอาสาพัฒนาและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่า

วันที่เริ่มต้น 03/02/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
-ชุมชนบ้านปรอโพร เป็นชุมชนกะเหรี่ยงสกอ ตั้งอยู่ ณ พื้นที่สูงใน ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ ชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ ทำนา รับจ้าง และหาของป่าขาย จากนโยบายของรัฐได้ประกาศเขต ป่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 A ทำให้ชุมชนได้รับผลกระทบด้านการพัฒนาชุมชน และการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การคมนาคมในฤดูฝนไม่สะดวก ถนนเป็นดินลูกรัง เข้าถึงพื้นที่ยากลำบากต้อง ใช้ยานพาหนะขับเคลื่อน 4x4 ล้อ เท่านั้น ระบบน้ำประปาเป็นประปาภูเขาสภาพน้ำขุ่นไม่สะอาด ที่สำคัญในหมู่บ้านไม่มีระบบไฟฟ้า ไม่มีแสงสว่างในเวลากลางคืน ชุมชนนี้ เป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อมอย่างดียิ่ง สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิต เน้นการดำรงชีพแบบพอเพียง “คนพึ่งป่า” อาศัยป่า พึ่งพาน้ำ ในพื้นที่ป่าเป็นหลัก โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เป็นโครงการหนึ่งที่สามารถลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารที่โครงสร้างพื้นฐานหลัก อาทิ ไฟฟ้าและโทรศัพท์ยังเข้าไปไม่ถึง เช่น พื้นที่ภูเขา หรือพื้นที่ป่า ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศและยังนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรในพื้นที่ ที่อยู่ห่างไกล มีแสงสว่างใช้ในเวลากลางคืน และยังสามารถใช้เป็นแหล่งผลิตและเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้กับโทรศัพท์และเข้าถึงข้อมูล ชุมชนบ้านปรอโพ จึงมีความจำเป็นที่ควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 24  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 14 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   14 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล