โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 30/03/2566 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 31/03/2566 เวลา 21:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6201102341   นายณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน (ไม้ผล) 24ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 24ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 24ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 24ชั่วโมง
6215123326   นางสาวปิ่นเงิน   สะมุกุ๊ : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
6215123344   นางสาวศิรินันท์   จะสาร : พลังงานทดแทน 24ชั่วโมง
6401102388   นายประกอบบุญ   ประดับวงษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 24ชั่วโมง
6405105358   นางสาวอุษณีย์   ฐิติวิชญานันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 24ชั่วโมง
6406104316   นางสาววศินี   อินทะขัน : การเงิน 24ชั่วโมง
6414101402   นางสาวพัชรภา   เชียงล้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 24ชั่วโมง
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรนักศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณางบประมาณ ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรนักศึกษา อีกทั้งดูแลในการพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการให้กับนักศึกษา รวมถึงภาระกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย ที่เป็นประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยสมาชิกสภานักศึกษามาจากการเลือกตั้งตัวแทนของนักศึกษาแต่ละคณะ/วิทยาลัย ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี (1 มีนาคม - 28 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป)
เนื่องด้วยคณะกรรมการสภานักศึกษาประจำปี 2565 ได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสภานักศึกษาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทางสภานักศึกษาจึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษาที่ผ่านการเลือกตั้ง ได้ทำการคัดเลือกคณะกรรมการสภานักศึกษา ประจำปี 2566 ชุดใหม่ ได้แก่การคัดเลือกประธานสภานักศึกษา รองประธานสภานักศึกษาคนที่ 1 และคนที่ 2 สมาชิกฝ่ายต่าง ๆ ของสภานักศึกษา รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา และระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของสภานักศึกษา เพื่อพัฒนากิจกรรมที่ก่อเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย และสังคม ในการนี้ยังคงมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กรเพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษาสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้นำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิ์แก่นักศึกษาต่อไป และยังเป็นประโยชน์อันสูงสุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล