โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาและออกสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 - 2566 (ปัจฉิมนิเทศ 2565) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่เริ่มต้น 29/03/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/03/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้อง 429 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาและเมื่อใกล้จะสำเร็จการศึกษาเพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นและสถาบันการศึกษาต้องให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาหรือการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นั้น มีเป้าหมายเพื่อการชี้แจงแนวทาง แผนการศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การแนะนำคณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานหรือสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบและทำความเข้าใจ รวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการให้คำปรึกษาจากบุคลากรของสถาบันได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สำคัญและจะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือการปัจฉิมนิเทศนั้น มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการออกไปสู่การประกอบการชีพ โดยความรู้สำคัญที่นักศึกษาจะได้รับจากกิจกรรมนี้ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การจัดทำประวัติและผลงานการศึกษาประกอบการสมัครงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น

ในการนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาและออกสู่โลกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะให้สามารถบรรลุเป้าหมายการศึกษาและการออกไปประกอบอาชีพโดยใช้ความรู้ที่ได้รับมาตลอดระยะเวลาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความภาคภูมิใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล