โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 20/03/2566 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 20/03/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด บริเวณอาคารเพิ่มพูล คณะผลิตกรรมการเกษตร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2565 จำนวน 432 คน จาก 9 สาขาย่อย ได้แก่ สาขาพืชสวนประดับ จำนวน 40 คน ,สาขาไม้ผล จำนวน 57 คน ,สาขาพืชผัก จำนวน 56 คน ,สาขาอารักขาพืช จำนวน 37 คน ,สาขาพืชไร่ จำนวน 125 คน ,สาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร จำนวน 76 คน ,สาขาปฐพี จำนวน 17 คน ,สาขาเกษตรเคมี จำนวน 9 คน และสาขาวิทยาการสมุนไพร จำนวน 15 คน คณะฯจึงได้วางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา สำหรับการสมัครงานหรือศึกษาต่อในอนาคต รวมถึงการเปิดโอกาสให้บริษัทที่สนใจจะมารับนักศึกษาเข้าทำงานได้มีโอกาสมาแนะนำกิจการของบริษัท และรับสมัครนักศึกษาได้โดยตรง โดยใช้ชื่อว่างานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ บริเวณอาคาร
เพิ่มพูล (อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในงานนี้จะมีการให้โอวาท แนะแนวทางการปฏิบัติตน เทคนิคการปรับทัศนคติในการทำงานตามสภาวการณ์ปัจจุบันด้วยความเหมาะสม โดยคณาจารย์และบุุคคลสำเร็จในเชิงประจักษ์ โดยคาดหวังว่านักศึกษาจะได้รับแนวคิดที่ดีในการจะออกไปเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าให้แก่นายจ้างและผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถประยุกต์แนวคิดที่ได้ในการจะเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 270 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   400 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   18000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 18000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2565 จำนวน 432 คน จาก 9 สาขาย่อย ได้แก่ สาขาพืชสวนประดับ จำนวน 40 คน ,สาขาไม้ผล จำนวน 57 คน ,สาขาพืชผัก จำนวน 56 คน ,สาขาอารักขาพืช จำนวน 37 คน ,สาขาพืชไร่ จำนวน 125 คน ,สาขาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร จำนวน 76 คน ,สาขาปฐพี จำนวน 17 คน ,สาขาเกษตรเคมี จำนวน 9 คน และสาขาวิทยาการสมุนไพร จำนวน 15 คน คณะฯจึงได้วางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา สำหรับการสมัครงานหรือศึกษาต่อในอนาคต รวมถึงการเปิดโอกาสให้บริษัทที่สนใจจะมารับนักศึกษาเข้าทำงานได้มีโอกาสมาแนะนำกิจการของบริษัท และรับสมัครนักศึกษาได้โดยตรง โดยใช้ชื่อว่างานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ บริเวณอาคาร
เพิ่มพูล (อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในงานนี้จะมีการให้โอวาท แนะแนวทางการปฏิบัติตน เทคนิคการปรับทัศนคติในการทำงานตามสภาวการณ์ปัจจุบันด้วยความเหมาะสม โดยคณาจารย์และบุุคคลสำเร็จในเชิงประจักษ์ โดยคาดหวังว่านักศึกษาจะได้รับแนวคิดที่ดีในการจะออกไปเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าให้แก่นายจ้างและผู้ประกอบการ ตลอดจนสามารถประยุกต์แนวคิดที่ได้ในการจะเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล