อบรมภาวะผู้นำ

วันที่เริ่มต้น 21/02/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 21/02/2566 เวลา 15:30
สถานที่จัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่คณะฯ มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการเรียนรู้ 5 ด้านให้แก่นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คือ 1) คุณธรรมและจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว โดยพบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลัก ยังต้องการบัณฑิตที่มีทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติมเช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านภาษา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ เป็นต้น คุณลักษณะบางประการนั้นไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำกิจกรรม “อบรมภาวะผู้นำ” สำหรับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล