โครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 47 (โจโจ้เกมส์) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 2566

วันที่เริ่มต้น 02/12/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป้นเวลาหลังจากการเรียน การทำงาน หรือทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งการเล่นกีฬานั้น ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ฝึกฝนความอดทนอดกลั้น การมีน้ำใจนักกีฬา การสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนและหมู่คณะ ที่สำคัญคือการเล่นกีฬาส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองจากโรคต่าง ๆ ได้
จากความสำคัญของกีฬาดังกล่าว องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์อินทนิล ครั้งที่ 47 (โจโจ้เกมส์) ขึ้น ในหัวข้อ The four regions of Thai โดยความร่วมมือระหว่างองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา/วิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาด้านร่างกายและด้านจิตใจ มีความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ กรีฑา แบดมินตัน และเปตอง ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดขบวนพาเหรด เชียร์หลีดเดอร์ และกองเชียร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล