ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2/2565

วันที่เริ่มต้น 08/03/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 08/03/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้เปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร 2 ปี ซึ่งมีนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาการบัญชี เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ คือเป็นผู้ที่มีปัญญา ความรู้ ทักษะและสามารถปรับตัวได้ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพก่อนจบการศึกษา ให้ได้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเป็นการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนมา อีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัยฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล