โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 26/02/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/02/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากขบวนการสหกรณ์ ในการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อระลึกถึงพระพระกรณียกิจที่สำคัญที่ทรงดำริให้จัดสร้างสหกรณ์วัดจันทร์ สหกรณ์แห่งแรกของไทย โดยมีการก่อตั้งสหกรณ์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ชื่อว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" โดยมีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก นั้น ต่อมาได้มีพิธิวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 และคณะฯ ร่วมกับขบวนการณ์สหกรณ์ในการทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ เป็นประจำทุกปีนั้น

โดยในปี 2566 คณะฯ และขบวนการณ์สหกรณ์ได้กำหนดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และจัดนิทรรศการเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2566 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดโครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล