กิจกรรม "กาดท่องศุกร์" ครั้งที่2

วันที่เริ่มต้น 24/02/2566 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 24/02/2566 เวลา 22:00
สถานที่จัด อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ติดอยู่กับดักรายได้ปานกลางมาเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าและส่งออกสินค้าที่ติดอันดับโลกหลายรายการก็ตาม แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้านั้น ๆ ประกอบกับประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบการเองไม่มากพอ จึงไม่สามารถสร้างรายรับให้ประเทศได้มากนัก ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายในการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ ให้เกิดมากขึ้นขึ้น และกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะช่วยสร้างการเติมโตทางเศรษฐกิจได้มากคือกลุ่ม startup ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้านวัตกรรม และมีการวิจัยพัฒนาเป็นฐานซึ่งการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการกลุ่ม startup นั้นทางมหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้และผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปเป็นสินค้าที่มีศักยภาพได้ โครงการสร้าง startup เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามนโยบายและทิศทาการทำงานของภาครัฐบาล ภายใต้แนวคิดของการสร้างช่องทางให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษา และผลงานของ startup ทั่วไป ให้ได้มีเวทีในการนำผลงานมาขยายผลเชิงรุกไปสู่เชิงพานิชย์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสร้าง startup ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มนักศึกษา อีกด้วย โครงการนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมฝึกอบรม พัฒนาทักษะอาชีพ startup โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และรับคำชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้สนใจในการเริ่มธุรกิจ startup นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า และผลงานของ startup โดยเป็นการจัดในรูปแบบของงานดนตรีประจำสัปดาห์ ซึ่งภายในงานจะสามารถช่วยให้นักศึกษาผู้ร่วมโครงการได้มีการฝึกทักษะ การจัดงานงาน และยังเป็นการการทดสอบตลาด และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ startup ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล