โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทำความดีเพื่อชุมชน รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่มต้น 08/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/08/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในสภาพการณ์ปัจจุบันสภาพแวดล้อมรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สาเหตุหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึกที่ดี และไม่ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน ไม่ดูแลรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามและสังคมสิ่งแวดล้อม ทำให้สิ่งแวดล้อมของธรรมชาติขาดความสมดุล ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างมาก “โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทำความดีเพื่อชุมชน รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม” จะช่วยดูแลแหล่งชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่วัดเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ศาสนา วิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด จึงได้ร่วมมือกันจัด “ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทำความดีเพื่อชุมชน รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาและอาจารย์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ ศึกษาดูงานหาองค์ความรู้นอกสถานที่ เรียนรู้ชุมชน และได้มีส่วนร่วมการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยทำความสะอาดในแหล่งชุมชน ริมถนน วัด การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเรียนรู้การทำบ้านดิน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันให้มีความน่าอยู่มากขึ้น และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาในการมอบความรักให้กับศาสนา ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันตนและสังคมยิ่งขึ้น โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด สนับสนุนเงินทำบุญจำนวน 7,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 90 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล