โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่เริ่มต้น 30/01/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/01/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ได้บรรจุกลุ่มวิชาเอกเลือกไว้ในหลักสูตรฯ ประกอบด้วยวิชา ศส331 การตลาดสหกรณ์และการจัดการโลจิสติกส์ ศส212 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ศส423 การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศ ศส424 การจัดการสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร และ ศส334 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสหกรณ์ ไว้ในชั้นปีที่ 3 ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมองเห็นภาพจากการปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์อย่างแท้จริงและสามารถเชื่อมโยงกับภาคทฤษฎีได้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงเห็นควรให้นำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดองค์ความรู้และประสบการณ์จริงที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของนักศึกษาในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จึงจัดโครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 ขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 27 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล