โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และพัฒนาทักษะอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการโดยนักศึกษา : Project of student a new entrepreneurs startup
Project of student a new entrepreneurs startup 2023
วันที่เริ่มต้น 26/01/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/02/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้อง 421 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6305101381   นางสาวภัทราพร   สอนเสนา : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6306106306   นายชัชวาลย์   คำไชโย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 30ชั่วโมง
6309101306   นายเขมณัฐ   วามะศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101316   นางสาวชนนิศา   สงวนนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101328   นางสาวดาริกา   บุญปั๋น : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101333   นายธีรภัทร์   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101336   นางสาวนภัสนันท์   สมใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101337   นางสาวนฤมล   แซ่ยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101339   นางสาวนัทธรดา   ตันละมัยงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101346   นางสาวปิยากร   คำจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101349   นางสาวพริบดาว   นาคแดง : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101350   นางสาวพอวา   หาญดิฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101352   นางสาวพิมพ์ไพลิน   บุรินทร์กุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101365   นางสาววันวิสา   ลิ้มบ้วนฮก : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101370   นางสาวศรีวราพร   บุญมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101371   นางสาวศศิวิมล   อินต๊ะจักร : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101372   นางสาวศิริกุล   ตะริดโน : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101374   นางสาวศิริโสภา   แก้วประสิทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101386   นางสาวโสรยา   อ่อนตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101388   นางสาวอนุสรา   แสนสุวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101389   นางสาวอรจิรา   แก้วมณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101392   นางสาวอาทิตยา   วระรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101394   นางสาวณัชชา   รี่คุปต์ฤทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101398   นางสาวลลิตา   สุขศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6309101399   นางสาววชิรญาณ์   บุตรดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6314101375   นายภัทราวุธ   โภคาปกรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
6401102491   นายณัฐกิตติ์   จันทร์ทอง : พืชสวน 30ชั่วโมง
6405101362   นายปรัชญาเมธี   ศรีปัตเนตร : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6405101378   นายภูมิ   บุญเหลื่อม : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
6409101010   นางสาวเจนจิรา   แก้วศรีศุภวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101016   นายณัฐพล   สุขทองคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101023   นางสาวธันย์ชนก   กู้เส้ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101024   นางสาวธาวิตา   บุญญาพิทักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101025   นางสาวธิดารัตน์   ไชยคีรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101035   นางสาวพิมญาดา   ทองเจือ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101067   นายกาจน์   แสนสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101071   นางสาวดาว   ศรีวิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101306   นายชุติพงศ์   สรรเสริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101308   นายณัฎฐากร   อำพรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101309   นางสาวณิชากานต์   บุญเกิดวัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101313   นางสาวนภัสกร   อินต๊ะยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101314   นางสาวนันทิชา   ศรีนำปน : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101319   นางสาวปิ่นทอง   จารุจินดา : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101334   นางสาวสุภาธิณี   แสนคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101339   นางสาวอักษราภัค   ปัญญายืน : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101346   นายณัฐธกรณ์   แซ่ไป๋ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101349   นางสาวธวัลรัตน์   วัฒนสันติ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101350   นางสาวธารารัตน์   ลิขิตผู้เจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101352   นางสาวนัทญา   เสนพนัสสัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101355   นางสาวเบญจพร   เฮ่าเมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6409101371   นางสาวจิรัชญา   นงค์ยา : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6415124081   นายณรงค์   ศิริวัฒนวงษ์สกุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 30ชั่วโมง
6504101321   นางสาวซี   โชติไพศาลกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30ชั่วโมง
6509101014   นางสาวณัฐธิดา   เทโวขัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101023   นางสาวนภาพรรณ   เลาะเชอะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101028   นายปรเมศวร์   แช่มชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101040   นายรุจิภาส   กล้าหาญสุขสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101041   นางสาวลลิตา   ทนันชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101042   นางสาวลักษณารีย์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101054   นายเสกข์สรร   ไพแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101056   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดาวนิชย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101067   นางสาวจีรนันท์   ลุงจัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101069   นางสาวศรีนวล   อ่องปาน : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101398   นางสาวสิริยากร   ทองยากลั่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101400   นางสาวสุพิชฌาย์   ต่อมสังข์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101406   นางสาวอัญจรีย์   อินประภักตร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509101408   นางสาวอิงกมล   สองนิธกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6509102345   นายนภัสกร   กุยแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 30ชั่วโมง
6509102355   นางสาวพรพรรณ   สิทธิแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 30ชั่วโมง
6509102365   นางสาวแพรวา   รักษ์ทอง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 30ชั่วโมง
6509102367   นางสาวภัณฑิรา   สุขสำราญ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 30ชั่วโมง
6509102368   นางสาวภัทรานิษฐ์   จอมแสง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 30ชั่วโมง
6509102379   นางสาววจี   เพียรทอง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 30ชั่วโมง
เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ติดอยู่กับดักรายได้ปานกลางมาเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าและส่งออกสินค้าที่ติดอันดับโลกหลายรายการก็ตาม แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้านั้น ๆ ประกอบกับประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบการเองไม่มากพอ จึงไม่สามารถสร้างรายรับให้ประเทศได้มากนัก ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายในการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ ให้เกิดมากขึ้นขึ้น และกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะช่วยสร้างการเติมโตทางเศรษฐกิจได้มากคือกลุ่ม startup ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้านวัตกรรม และมีการวิจัยพัฒนาเป็นฐานซึ่งการสร้างให้เกิดผู้ประกอบการกลุ่ม startup นั้นทางมหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความรู้และผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาไปเป็นสินค้าที่มีศักยภาพได้ โครงการสร้าง startup เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามนโยบายและทิศทาการทำงานของภาครัฐบาล ภายใต้แนวคิดของการสร้างช่องทางให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษา และผลงานของ startup ทั่วไป ให้ได้มีเวทีในการนำผลงานมาขยายผลเชิงรุกไปสู่เชิงพานิชย์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสร้าง startup ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มนักศึกษา อีกด้วย โครงการนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย กิจกรรมฝึกอบรม พัฒนาทักษะอาชีพ startup โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และรับคำชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้สนใจในการเริ่มธุรกิจ startup นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า และผลงานของ startup โดยเป็นการจัดในรูปแบบของงานดนตรีประจำสัปดาห์ ซึ่งภายในงานจะสามารถช่วยให้นักศึกษาผู้ร่วมโครงการได้มีการฝึกทักษะ การจัดงานงาน และยังเป็นการการทดสอบตลาด และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ startup ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล