กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ ชนิด CO2”

วันที่เริ่มต้น 02/02/2566 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 02/02/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะอันท้าทายจากสถานการณ์รอบด้าน ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค ตลอดจนสถานการณ์ภายในประเทศ ทั้งในด้านการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิท-19) เทคโนโลยีพลิกผัน (disruptive technology) การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของฝ่ายต่าง ๆ (ชุมชน ผู้ประกอบการทั่วไป และผู้ประกอบการในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม) ในการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมท้องถิ่นให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี (ทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน และเพื่อยกระดับการปฏิบัติวิชาชีพ โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบวางแผนสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่มีภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม นอกเหนือจากภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม ผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม และภูมิทัศน์ ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้นำทั้งองค์ความรู้และนวัตกรรมมาใช้เพื่อการดำเนินการดังกล่าว โดยได้บูรณาการภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย ร่วมกับการบริการวิชาการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ในการดำเนินงานนั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้เห็นความจำเป็นในการดำเนินงานที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน และชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตการดำเนินงานที่ครอบคลุมความต้องการของผู้รับบริการ ประกอบด้วย การให้คำแนะนำปรึกษา สำรวจ ศึกษาการออกแบบวางผัง ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่บุคลากรในหน่วยงาน บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จึงได้พิจารณาเสนอรูปแบบการบริการวิชาการด้วยการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะฯ ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 15 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล