โครงการบัณฑิตนักพัฒนา มุ่งสร้างคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

วันที่เริ่มต้น 31/01/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 01/02/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) และเป็นนักพัฒนาที่สามารถจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มคุณค่าและ/มูลค่าของบริการและ/ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว บนพื้นฐานความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และองค์ประกอบอื่น ๆ ทางการท่องเที่ยว
ดังนั้นหลักสูตรจึงได้จัดโครงการบัณฑิตนักพัฒนา มุ่งสร้างคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนขึ้น โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมในห้องเรียนสร้างความรู้พื้นฐานด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือจากกรณีศึกษาจริงในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลนำมาสู่การฝึกฝนในการคิด วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางไปพัฒนา /ออกแบบบริการ และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว
ซึ่งการจัดโครงการนี้จะสามารถพัฒนาให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานด้านการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมถึงพื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และบริบทของพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาออกแบบบริการ/ประสบการณ์เบื้องต้น บนหลักการและแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 475 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล