กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 47 "โจโจ้เกมส์" คณะผลิตกรรมการเกษตร

วันที่เริ่มต้น 23/01/2566 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 25/01/2566 เวลา 20:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6401101052   นางสาวมธุรา   พุ่มโพธิ์ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101060   นายวิศรุต   ฉ่ำทอง : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101301   นางสาวกชกร   คำเผือ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101303   นางสาวกมลชนก   เมืองนาค : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101304   นางสาวกมลลักษณ์   แสนว่าง : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101307   นางสาวกันทิยา   ขานทอง : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101309   นางสาวจันทวรรณ   จันทร์อ่อน : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101312   นางสาวชลิดา   ไตรยวงษ์ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101315   นางสาวณัฐวดี   ยอดแสง : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101321   นางสาวนิชานนท์   ทับไธสง : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101322   นางสาวเบญญทิพย์   นนทะนำ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101323   นางสาวปรีญาฎา   อินตา : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101332   นางสาวเพชรมณี   กางนอก : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101334   นางสาวภิรมน   ไพรคุ้มครอง : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101335   นางสาวภูริชญา   พันหนองหว้า : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101336   นางสาวมนัสชนก   วงค์ษา : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101339   นางสาววรัชยา   ประไพเพชร : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101342   นางสาววัลลภา   ศิริสุวรรณ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101343   นางสาววาสินี   โสภาบุตร : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101344   นางสาวศกาวรัตน์   พรนิชสกุล : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101345   นางสาวศิรประภา   วัฒนพันธุ์สอน : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101347   นางสาวศิริรชา   มหาบัน : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101348   นางสาวศุภาพิชย์   เต็มใจ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101350   นางสาวสินีนาฏ   คำไชโย : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101352   นางสาวสุนิษา   จรรยา : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101353   นางสาวสุรีย์นภา   เสาร์ละวะ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101356   นางสาวโสภิดา   ทองพขันธ์ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101357   นางสาวหฤทัย   ทับทิม : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101358   นายอนิรชิต   คำไชโย : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101363   นางสาวธัญญารัตน์   ซองเงิน : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101364   นางสาวพลอยชมพู   จำวิเศษ : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401101365   นางสาววิไลลักษณ์   ลายศิลา : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6401102436   นายศุภวัทน์   วงค์หลวง : พืชสวน (ไม้ผล) 21ชั่วโมง
6401102438   นายศุภวิชญุ์   วงค์หลวง : พืชสวน (ไม้ผล) 21ชั่วโมง
6401102462   นายหฤษฎ์   ก้อนสัมฤทธิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 21ชั่วโมง
6401125301   นางสาวกนกพร   จุ๋มปี๋ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 21ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 21ชั่วโมง
6401125308   นางสาวณัฐวสา   สิงห์สุวรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 21ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 21ชั่วโมง
6401126304   นางสาวณัฐกานต์   คำมุงคุณ : วิทยาการสมุนไพร 21ชั่วโมง
6401126314   นางสาวนิศารัตน์   แค้นหนองอ้อ : วิทยาการสมุนไพร 21ชั่วโมง
6501102552   นางสาวปิยธิดา   ยอดอุดม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 21ชั่วโมง
6501125303   นายกฤติธี   ดีเพ็ญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 21ชั่วโมง
6501125312   นายชาคริสต์   ศาลางาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 21ชั่วโมง
6501125317   นายณัฐวุฒิ   ว่องธัญกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 21ชั่วโมง
6501125320   นายธนภัทร   เอี่ยมสามโคก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 21ชั่วโมง
6501125323   นายธมกร   จันทร์งาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 21ชั่วโมง
6501125324   นายธีธัช   แซ่ยั้ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 21ชั่วโมง
6501125353   นางสาวสาริศา   อินแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 21ชั่วโมง
6501126333   นายจักรกฤษ   จตุรพิธสุขสกุล : พืชไร่ 21ชั่วโมง
6501126511   นายวรวิช   ชายบุญแก้ว : ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ 21ชั่วโมง
6501126525   นายวีรภัทร   กลิ่นทุ่ง : อารักขาพืช 21ชั่วโมง
6501126530   นางสาวศศิวิมล   ข่มพัด : พืชไร่ 21ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกันผ่านการร่วมมือจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสโมสรนักศึกษา 13 คณะ ใน ม.แม่โจ้
โดยมีการจัดแข่งขันกีฬา จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ กรีฑา แบดมินตัน และเปตอง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ถึง 25 มกราคม 2566 และกิจกรรมนันนทนาการ ได้แก่ ประกวดขบวนพาเหรด แข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างนักศึกษา 7 สาขาภายในคณะ และสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมต่างๆนี้จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ด้วยกระบวนการ PDCA ระบบวางแผนงานให้มีประสิทธิภาพ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ คิดเก่ง ทำเก่ง จัดการเก่ง เป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning) อาทิ การมีวิจารณญาณแก้ปัญหาเป็น , เต็มใจร่วมมือ , ฉลาดสื่อสาร มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัวริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม และรับผิดชอบหน้าที่
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จึงร่วมมือกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นทีมให้คำแนะนำให้การดำเนินกิจกรรม งานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 47 (โจโจ้เกมส์) ร่วมกับผู้นำนักศึกษา ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 21  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษา เข้ร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์การจัดงาน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล