โครงการสร้าง Startup รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่เริ่มต้น 21/11/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/03/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดย เน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ และได้กำหนดให้คณะฯ ดำเนินการเพื่อสนับสนุนพันธกิจดังกล่าวนั้น ในภาคการศึกษาที่ 2/2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนรายวิชา ศศ 362 การวางแผนและประเมินโครงการ ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ทดลองสร้างธุรกิจจำลองของตนเอง และศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจนั้น เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด เป้าประสงค์ในการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องดังกล่าวมาให้ความรู้ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ และฝึกอบรม ให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร นักศึกษาและภาคธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล