กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่เริ่มต้น 14/01/2566 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 14/01/2566 เวลา 18:00
สถานที่จัด อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6208109305   นางสาวเมษินี   ตนะวิไชย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6208109309   นางสาวศิรดา   กาญจนจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308106303   นางสาวณัฐวดี   เบญจกุลทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6308106309   นางสาวอริสา   โนนดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6308107302   นางสาวกรณิการ์   จำปา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107303   นางสาวกัลยรัตน์   น้อยนิด : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107304   นางสาวชนันชิดา   วงค์อุด : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107306   นางสาวชริษา   จันทร์จวน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107307   นายปิยะณัฐ   ทับนิล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107308   นางสาวพรพรหม   ฆ้องเดช : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107309   นางสาวพรหมพร   พันพิจิตร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107312   นายภานุพงศ์   ชุมแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107313   นายภูมิกิจ   กิจชระภูมิ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107314   นางสาวรัชฎาพร   วิญคาม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107315   นางสาวศิริรัตน์   วงษ์สว่าง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107316   นายศิริโรจน์   เสนียุทธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107317   นางสาวศิริลักษณ์   จันทร์แต้ม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107318   นายอภิชา   พึ่งแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308107320   นายพัทธดนย์   พุฒดง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6308108302   นางสาวจิรภัทร   วิจิตรจันทร์ : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง
6308108307   นางสาวนันทวัน   พันเทศ : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง
6308108314   นางสาววิลาวัลย์   กันทะ : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง
6308109301   นายขิณฑณปราชญ์   ใจตั้ง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109302   นายคณิติน   หล้าทา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109304   นายณัฐชนน   คำกล้า : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109305   นางสาวณัฐณิชา   ภูอภิชาติดำรง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109307   นายทวีศักดิ์   บุญเชิญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109308   นายธนสิทธิ์   สิริทรัพย์พูนผล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109309   นายธัชพล   วันโนนาม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109311   นายนราธิป   ศรีวิชัย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109312   นายบุญนาค   วิเชียร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109313   นางสาวพิมลรัตน์   แพ่งสภา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109314   นายภูมินทร์   ทาเอื้อ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109315   นางสาวรมณี   โตเรือง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109316   นายสิรวิชญ์   วงศ์ปิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109318   นายนภดล   ทรวงโพธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109319   นายประพันธ์   วารีนิยม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308109322   นายสมลักษณ์   แซ่ฟ่า : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6308111301   นางสาวกนกวรรณ   มูลเมือง : บัญชี 12ชั่วโมง
6308111302   นางสาวกุลจิรา   คีรีรัตน์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6308111303   นางสาวขวัญฤดี   เพิ่มนิตย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6308111304   นางสาวญาดาวดี   ปราบมนตรี : บัญชี 12ชั่วโมง
6308111306   นางสาวเบญญาภา   สุภาแก้ว : บัญชี 12ชั่วโมง
6308111308   นางสาวศิริยากร   ประกาศ : บัญชี 12ชั่วโมง
6308111309   นางสาวสุจิตต์ตรา   รัตนัง : บัญชี 12ชั่วโมง
6308111310   นางสาวอรทัย   ใจเปรี้ยว : บัญชี 12ชั่วโมง
6308111312   นางสาวชยานันท์   ชูขำ : บัญชี 12ชั่วโมง
6308111313   นางสาวโรสสุคล   สีเถื่อน : บัญชี 12ชั่วโมง
6308114303   นางสาวกัลยา   แมลงภู่ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114305   นางสาวจิตรา   พิมพ์วงศ์เขียว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114307   นางสาวจีรนันท์   ใจเที่ยง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114308   นางสาวชญาน์ทิพย์   แก้วเชียงกุล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114311   นายชาตรี   บู่อินทร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114315   นางสาวถิรดา   ประเสริฐกระดึง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114323   นางสาวนฤมล   ชื่นวงศ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114325   นางสาวนันท์นภัส   เชื่อมทอง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114326   นางสาวน้ำฝน   ปืนสุข : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114332   นางสาวพรชิตา   จินาวรณ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114334   นางสาวพรรณนภา   อมราภรณ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114335   นางสาวพรรณภัสษา   เทาศิริ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114340   นางสาวรมณา   บัวทอง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114343   นายรัฐวุฒิ   สุริยะมณี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114348   นางสาววรรณยุดา   บุตรนวน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114357   นางสาวสิริมา   วงค์ดวงผา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114362   นางสาวอภิปรัชญา   บุญอาจ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308114366   นายอัมรินทร์   คำมูล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6308116302   นายกรณ์   เย็นอารมย์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116303   นายกษิดิ์เดช   เลากุลศิริ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116305   นางสาวเกตุวลิน   ล้ำเลิศ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116307   นางสาวทิพวรรณ   ชำนิเขตกิจ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116308   นายธนนนท์   หนูสอน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116310   นางสาวลักษิกา   สังสิริ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116311   นางสาวสร้อยฟ้า   ดิษคำเหมาะ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116312   นางสาวสุดา   จันทะบัตร : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116313   นางสาวอารีรัตน์   แซ่ว้าน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116314   นางสาวอุบลพรรณ   หอมทวนลม : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116315   นางสาวณัฐพร   ศรีแสงฉาย : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116316   นางสาวธันยพร   พรมบาง : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116317   นายนนทภัทร์   ปานใจ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116318   นางสาวจุฑามาศ   คำนาน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116319   นายพันธรัฐ   รอดเสน : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6308116320   นางสาวมณีกาญจน์   วงษ์ศิลา : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6408106305   นางสาววริศรา   ณ.ลำปาง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6408107304   นายชัยยัณห์   ยศบัวพิษย์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6408107306   นายธีรภัทร   บุตรเสน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6408107307   นางสาวพัชรพร   รักษาโพธิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6408107309   นางสาวภัทรนันท์   ขวยไพบูลย์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6408107314   นายอริญชัย   อินปา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6408109301   นายกรฤทธิ   ทำมารุ่งเรือง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109302   นางสาวกัลยา   แซ่ผ่าน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109304   นางสาวจีราพร   วิบุลย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109305   นายชนะชัย   กาญจนเจริญนนท์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109306   นายณัฐภัทร   แย้มกลีบ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109307   นายธนพล   ช้างน้ำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109308   นายธีรพงศ์   รัตนสามัคคี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109309   นางสาวปรียาภรณ์   ภูษิตาภรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109310   นายภูเบศ   สุนา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109311   นายภูรินทร์   สุขนิล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109312   นายรุจิกร   พันธุ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109313   นายวรฤทธิ์   ทรัพย์มาก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109314   นางสาววรัชยา   อติชาติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109315   นางสาววิยะดา   อินสุ่ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109316   นายอัศม์เดช   เต่าหลำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109317   นางสาวชลธิชา   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109319   นายเมฆา   นาราช : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109320   นายจักรเพชร   กมลเลิศ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109321   นายนัทธพงศ์   ชาวไพร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408109324   นางสาวบัณฑิตา   ศิริเวช : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6408114303   นางสาวกมลวดี   ประชาราษฎร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114304   นางสาวกฤตพร   น้อยสี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114307   นางสาวกุลิสรา   อยู่เจริญ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114310   นายเกษมสันต์   ประทุมเหง่า : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114318   นายจิรกิตติ์   แห้วศรี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114322   นายเจษฎา   คงยืน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114327   นางสาวฐานิกา   ถาวรประทาน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114334   นายทิวธง   ทองประไพ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114335   นายธนดนย์   กันเนตร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114338   นางสาวธนัชพร   อินทร์วงค์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114340   นางสาวธัญญาลักษณ์   วงเวียน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114351   นางสาวปราณี   ไชยวงศ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114354   นางสาวปิยธิดา   จีนามูล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114362   นายพิพัฒน์พล   พร้อมมิตร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114363   นายพิภพภัทร   ลาวเมือง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114365   นายภูรินทร์   เก่งการทำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114396   นางสาวอุดมลักษณ์   โชติทอง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408114401   นายชยกร   โฆษิตศุภกุล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408115001   นายวุฒิพงษ์   คำสวาสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6408115301   นายกนกพล   เขียวเขว้า : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6408115302   นางสาวดารารัตน์   ทับวิเศษ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6408115306   นางสาวศิญารัตน์   ทิพย์สูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6408115307   นายศุภกร   สุวรรณไตรย์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6408115308   นายอภิภวัส   กระจาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6408115311   นายนลิต   กวางทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6408115312   นายปิยวัฒน์   บุตรจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6408115314   นายอนพัช   สุขสงวน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6408115315   นางสาวจันทร์ธิตา   สีแดง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6408115317   นางสาวพิมลวรรณ   ภูมิบ้านค้อ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6408116315   นายพบธรรม   ทองเทพ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6408116328   นายณภัทร   ตันนารัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6408131316   นางสาวเนตรทราย   เผือกผ่อง : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408131319   นางสาวอภิญญา   ทบซ้าย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 12ชั่วโมง
6408131320   นายนพดล   บัวแก้ว : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508107302   นางสาวกนกวรรณ   พันธ์ยาง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107303   นางสาวกัญญาภัค   บุญนะฤธี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107304   นางสาวขวัญตา   สันทอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107306   นางสาวจิดาภา   ตะไมล์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107307   นายจิระศักดิ์   โลบไธสง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107308   นางสาวชมพูนุท   ขอนคำ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107309   นางสาวณัฏฐณิชา   สวัสดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107310   นางสาวณัฐณิชา   ระมั่ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107312   นายนนธวัฒน์   อินทรพรหม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107315   นางสาวนรินทร   หงษ์ห้า : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107316   นางสาวนวนันท์   นินทะระ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107318   นางสาวเบญจวรรณ   วงค์ชัยวะ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107320   นางสาวปรางค์ทอง   ทองพูล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107322   นางสาวพลอยชมพู   สังข์ทอง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107323   นางสาวพัชรพร   วันดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107325   นางสาวรัตนาวดี   อนุกูล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107326   นายวรรัตน์   กระจ่างแจ้ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107327   นางสาววริษฐา   สุวรรณมะโน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107329   นางสาวศิริพร   สตงคุณห์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107332   นางสาวอุดมลักษณ์   แซ่ตั้ง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107333   นายรัฐภูมิ   มหาชื่นใจ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107335   นางสาวภิญญดา   บัตรมาก : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107336   นางสาวพรชิตา   ไกรชา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107337   นายธีรภัทร   ผลสุด : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508107338   นายเกียรติศักดิ์   วงค์เวียน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6508108303   นายรชฏ   มงคล : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง
6508109001   นายทีม   โยธี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109301   นางสาวกัญญาณัฐ   จันทะมนตรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109303   นายจักรพันธ์   เทพสถิตย์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109304   นายจุลจักร์   หน้อยกลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109305   นายเจษฎาภรณ์   บุตรสุรินทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109306   นายชัยวัฒน์   พรมขุนทด : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109307   นางสาวญาณิศามน   กันถาด : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109308   นางสาวฐิติวรรณ   วิลาวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109309   นายณภัทร   โพธิ์ทอง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109312   นายธนภัทร   บุญห้อย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109313   นายธนากร   แก้วสำโรง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109314   นางสาวธิดารัตน์   คงที่ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109315   นางสาวนัชนิดา   บัวแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109316   นางสาวปภัสสร   พุ่มพวง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109317   นางสาวปรียา   ปาสาร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109318   นางสาวปาริฉัตร   ผลาชุม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109319   นายพลวัต   พุกประเสริฐ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109320   นายพัชกิจ   แซ่ว่าง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109322   นายพิษณุพงษ์   แสวงหา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109323   นายภูมิทัศน์   ย่อจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109325   นายภูริจักร   พิพัฒน์อำนวย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109326   นายภูวรินทร์   พลต้าง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109328   นายโยธิน   กรีโชติ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109331   นางสาววิมลมณี   ศรีจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109333   นางสาวสกุลลักษณ์   ตุ้ยดา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109334   นายสิทธิชัย   ติ๊บปะละ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109335   นายสินพิทักษ์   เกียดกลาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109337   นายสุวิจักขณ์   ลำจะเรา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109338   นายอนุชิต   วราพุฒ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109339   นางสาวอรณิช   ผิวบัวคำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109340   นายธนโชติ   กำจัด : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109342   นายวายุภักษ์   เข็มสกุล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109343   นายภัทรดล   พันธุ์ไกร : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508109344   นางสาวพิชญ์สินี   ถุงเงิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
6508114301   นางสาวกมลวรรณ   สุขศิริ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114303   นางสาวกานต์มณี   ใบจำปี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114310   นายจิรเมธ   แก้วจันทร์เพชร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114315   นางสาวจุฑาทิพย์   เพ็งสุข : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114316   นางสาวจุฑามาศ   ดีเมฆ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114317   นางสาวชนากานต์   ต๊ะกัน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114318   นางสาวชาลิสา   ศรีลาศักดิ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114321   นายไชยณรงค์   จันทร์บุตรศรี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114322   นางสาวญดาวรรณ   จูมเกตุ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114330   นางสาวดาหวัน   สีหามาตร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114332   นางสาวดุสิตา   สันทอง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114335   นางสาวทิพวรรณ   มาศดำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114337   นายธนดล   จิตอารีย์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114338   นายธนวัฒน์   หวันสมัน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114339   นายธราดล   ยี่หล้า : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114344   นายนัทธพงศ์   ศรีคีรีราษฎร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114348   นางสาวน้ำหนึ่ง   พรหมหาญ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114349   นางสาวบัณฑิตา   อินพานิช : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114350   นางสาวบัวชมพู   ท้องถิ่นพฤกษ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114352   นางสาวปณิดา   บุระพร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114353   นางสาวปนัดดา   ศรีสุขพร้อม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114363   นางสาวปุญญิศา   ทองเอียด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114364   นางสาวพรรณพิทักษ์   พันเศษ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114365   นางสาวพรรณภษา   พุกพันธุ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114366   นางสาวพฤศจี   อาจหาญ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114367   นางสาวพัชรฤดี   จ๋อยพรม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114369   นางสาวพุดน้ำบุตย์   สานประดิษฐ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114374   นายฤทธิชัย   หนูเกิด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114382   นางสาววันทนีย์   ใคร่ครวญ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114385   นางสาววิภาวดี   พันปี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114388   นายศรนรินทร์   โยงปราง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114393   นางสาวสาวิตรี   เมฆโพยม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114397   นางสาวสุทธิดา   กิติรัตน์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114399   นางสาวสุธาสินี   งามขำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114401   นางสาวสุภาภรณ์   ไชย์บัวแก้ว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114404   นายอนุวัฒน์   เอี้ยงมี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114415   นางสาวอารีรัตน์   เย่าเฉื้อง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114418   นายณัฐพล   หึงษาชู : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508114420   นายภูรินทร์   อินพรม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508115001   นางสาวซากีนะห์   มือยา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6508115003   นางสาวนูรฮายาตี   วาเด็ง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6508115004   นางสาวฟาตีฮะห์   วิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6508115005   นางสาวแวซง   สาและ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6508115007   นางสาวสุไฮลา   มิง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6508115307   นางสาวณัฐชยา   สืบปาระ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6508115314   นางสาวพิชญา   ภู่ทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6508115316   นางสาวมนัสวี   อุดมมหาไพร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6508115318   นางสาวรัตนา   นุชัย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6508115321   นางสาวอริสรา   บุญสมาน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6508115329   นายนันทิพัฒน์   นมเนย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6508131301   นายชัยมงคล   สําเพ็ญ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508131304   นางสาวณัฐธิชา   เชื้อชัย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508131307   นายธราดล   หล่ำชู : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508131308   นางสาวนวลวรรณ   ตัณฑ์เจริญรัตน์ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508131310   นางสาวพิมพ์ชนก   พนาไกรศรสถิต : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508131311   นางสาวภัทราพร   สินทบ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 12ชั่วโมง
6508131314   นางสาวสุดารัตน์   แสงหว้า : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 12ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล