กิจกรรมนำเที่ยว ภายใต้โครงการนวัตกรรมการเกษตร อาหารและสุขภาพ และเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo Open Farm 2022)

วันที่เริ่มต้น 07/12/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 08/12/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศมีจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคกํากับของรัฐ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ยังผลทําให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาส และได้รับทางเลือกในการศึกษาต่อมากขึ้น ทําให้มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องปรับตัวสู่การตลาดอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับกับกระแสการแข่งขัน ด้านการศึกษาที่สูงขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยจะดํารงอยู่ได้ต้องมีนักเรียนเข้ามาเรียน ดังนั้น จากสาเหตุการเพิ่มจํานวนและการแข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจนักเรียนให้เข้ามาเรียน ส่งผลให้แต่ละมหาวิทยาลัยต่างก็มุ่งหาข้อดีมานําเสนอเพื่อโน้มน้าวความสนใจของนักเรียนให้เข้าสู่สถาบันของตนมากขึ้น ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงนับเป็นสิ่งสําคัญที่มหาวิทยาลัยต้องนําเสนอเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โครงการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo Open Farm 2022) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ครูแนะแนว ผู้บริหารสถานศึกษาได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและได้เห็นบรรยากาศการศึกษา ภายในรั้วมหาวิทยาลัย ทําให้ได้สัมผัสกับมหาวิทยาลัยก่อนพิจารณาตัดสินใจเข้ามาเรียน เนื่องมาจากพฤติกรรมของนักเรียนในปัจจุบันที่มีความเป็นอิสระ และมีความเชื่อมั่นตัวเองสูง ด้วยสภาวะแวดล้อมรอบตัวในการเลือกบริโภคและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําให้การคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อเกิดจากการตัดสินใจของนักเรียน โดยผู้ปกครองมีบทบาทเพียงให้คําแนะนํา ดังนั้น โครงการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo Open Farm 2022) จึงทําให้นักเรียนสามารถเห็นภาพความเป็นอยู่ภายในมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนที่สุด มีผลให้นักเรียนเลือกตัดสินใจศึกษาต่อได้อีกช่องทางหนึ่ง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางสำนักวิจัยและสิ่งสริมวิชาการการเกษตร จึงได้รวมกับทุกคณะและทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดโครงการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo Open Farm 2022) ธีมของการดำเนินโครงการ คือ ตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนบน ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศวิชาการและฟาร์มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองรับการเยี่ยมชมพื้นที่ของบัณทิตและผู้ติดตามในโอกาสการเดินทางมาเข้าร่วมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ตลอดจนเกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   33 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล