กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of Hospitality สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการและการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2565
Be the next Gen of Hospitality
วันที่เริ่มต้น 17/08/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 18/08/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ประกอบด้วยทักษะสำคัญทั้งหมด 13 ด้าน
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่กำหนดให้หลักสูตรต่าง ๆ มีการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรฯ จึงมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ในแต่ละปี หลักสูตรฯ จึงได้วางแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาที่แตกต่างกันไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะที่หลักสูตรฯ ได้กำหนดไว้ในแต่ละชั้นปีการศึกษา ดังนี้
ชั้นปีที่ 1: นักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงแนวคิดพื้นฐานและธรรมชาติของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่บริบทของการเป็นบุคลากรทางการท่องเที่ยวมืออาชีพ
ชั้นปีที่ 2: นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ โดยให้นักศึกษาทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพ
ชั้นปีที่ 3: นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมีการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
ชั้นปีที่ 4: นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ สู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประชากรโลก
นอกเหนือจากการดำเนินการเพื่อตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว การจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of Hospitality ที่สอดคล้องตอบรับกับแผนการใช้หลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่กำหนดให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสมรรถนะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการแห่งอาเซียน และมีกิจกรรมฝึกประสบการณ์ 400 ชั่วโมงในระหว่างปิดภาคการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลึกซึ้งในธุรกิจท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชั้นปีที่ 2: กิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรมและภัตตราคาร
ชั้นปีที่ 3: กิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านธุรกิจการบิน ขนส่ง ทัวร์ และ MICE
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้สามารถพัฒนาสมรรถนะของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้กำหนด การจัดทำ “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษา: Be the next Gen of Hospitality โดยให้นักศึกษาทดลองตามวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากมืออาชีพจึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะและประสบการณ์เพื่อพร้อมแก่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 35 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   27 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล