โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าในสายงานสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Development Career Path)
Tourism Development Career Path
วันที่เริ่มต้น 14/12/2565 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 14/12/2565 เวลา 12:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวต้องการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีทักษะทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้นหลักสูตรจึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าในสายงานสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Development Career Path) ขึ้น โดยมีการบรรยายจากคณาจารย์ วิทยากร และการเสวนาร่วมกันตามกลุ่มสายงานที่สนใจ ได้แก่ กลุ่มสายงานด้านนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กลุ่มสายงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มสายงานด้านผู้ออกแบบประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว กลุ่มสายงานด้านผู้สื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม และกลุ่มสายงานด้านผู้จัดการแหล่งท่องเที่ยวระดับต้น เพื่อเป็นข้อมูลนำมาการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งการจัดโครงการนี้จะสามารถทำให้นักศึกษาได้มีสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของตนเอง รวมถึงนักศึกษาสามารถกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของตนเองได้ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในสายอาชีพการท่องเที่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 182 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   139 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล