โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ 45 ปี พืชผัก

วันที่เริ่มต้น 15/12/2565 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 18/12/2565 เวลา 22:30
สถานที่จัด วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในวาระนี้สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ก่อตั้งครบ 45 ปี ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเริ่มมีการจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2540 ในโอกาสครบรอบ 20 ปีสาขาพืชผักจากดำริของรองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล และกำหนดให้มีการจัดขึ้นทุกๆ 5 ปีเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณในการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางด้านพืชผักมากที่สุดในประเทศ และเพื่อเผยแพร่งานการเรียนการสอน ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ ของคณาจารย์สาขาพืชผัก กิจกรรมของนักศึกษา และกิจกรรมศิษย์เก่าของสาขาพืชผักซึ่งปัจจุบันมีบัณฑิตที่จบจากสาขาพืชผักทั้งสิ้นรวมประมาณ1,800 คน และมีแนวโน้มว่าในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาพืชผักเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนั้นคณาจารย์และบุคคลากรของสาขาพืชผักได้ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงงานด้านบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ศิษย์เก่าของสาขาพืชผักเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระ ทำชื่อเสียงมาสู่สถาบันทั้งนี้ได้จัดงานติดต่อกันมาแล้ว 5 ครั้งต่อเนื่องในระยะเวลา 25 ปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 กิจกรรมหลักในปี 2565 ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการและงานจัดแสดงแปลงสาธิตด้านพืชผัก ( Field day) ซึ่งจัดขึ้นบริเวณสาขาพืชผัก โดยหวังว่าจะสามารถเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติภูมิของสาขาพืชผักต่อสังคมทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาพืชผักเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยของบุคลากรถูกเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจต่อสถาบันและกลับมาช่วยทำนุบำรุง ดูแลสาขาพืชผักในมิติต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
งานฉลองครบรอบ 45 ปี พืชผัก

ในวาระที่สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ก่อตั้งครบ 45 ปี ในปี พ.ศ. 2565 โดยเริ่มมีการจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2540 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สาขาพืชผัก จากดำริของรองศาสตราจารย์นิพนธ์ ไชยมงคล และกำหนดให้มีการจัดขึ้นทุก ๆ 5 ปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณในการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางด้านพืชผักมากที่สุดในประเทศ และเพื่อเผยแพร่งานการเรียนการสอน ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการของคณาจารย์สาขาพืชผัก กิจกรรมของนักศึกษา และกิจกรรมศิษย์เก่าของสาขาพืชผัก ซึ่งปัจจุบันมีบัณฑิตที่จบจากสาขาพืชผักทั้งสิ้นรวมประมาณ 1,800 คน และมีแนวโน้มว่าในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาพืชผักเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนั้นคณาจารย์และบุคคลากรของสาขาพืชผักได้ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ รวมถึงงานด้านบริการวิชาการในหลากหลายรูปแบบ ศิษย์เก่าของสาขาพืชผักเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประกอบอาชีพอิสระ ทำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน ทั้งนี้ได้จัดงานติดต่อกันมาแล้ว 5 ครั้งต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 กิจกรรมหลักในปี 2565 ประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ และงานจัดแสดงแปลงสาธิตด้านพืชผัก (Field day) ซึ่งจัดขึ้นบริเวณสาขาพืชผัก และสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยหวังว่าจะสามารถเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติภูมิของสาขาพืชผักต่อสังคม ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาพืชผักเพิ่มมากขึ้น งานวิจัยของบุคลากรถูกเผยแพร่เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจต่อสถาบันและกลับมาช่วยทำนุบำรุง ดูแลสาขาพืชผักในมิติต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นต่อไป
กิจกรรมประกอบด้วย
1. งานเสวนา (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี : 086-195-7423
อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร : 086-709-8850)
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 106 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.20 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลา 09.20 – 10.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง“คลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมการเกษตร ตอบโจทย์
เกษตรอินทรีย์” โดย คุณมณฑา ไก่หิรัญ
ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ
นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
เวลา 10.00 – 11.30 น. เสวนาวิชาการ “โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจผักอินทรีย์”
ผู้ร่วมเสวนา 1. คุณมณฑา ไก่หิรัญ (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
2. คุณทิวา จามะรี (บริษัท ทิวา อินโนเวท จำกัด)
3. คุณสมรรถ พรมมา (บริษัท นอร์ทเทิร์นกรีน โปรดักส์)
4. คุณมัทนา อภัยมูล (วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค)
ผู้ดำเนินการเสวนา รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
เวลา 11.30 – 12.00 น. เยี่ยมชมแปลงสาธิตการผลิตผัก สาขาพืชผัก

ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล